Łóżeczko wielofunkcyjne o wymiarze 140x70 cm

Łóżeczko wielofunkcyjne o wymiarze 140x70 cm

by -

pokój dziecka

Urządza­jąc pokój dla dziec­ka, należy wyposażyć go w pier­wszej kole­jnoś­ci w łóżeczko. W zależnoś­ci od tego, ile lat ma nasza pociecha, inne łóżko będzie potrzeb­ne do jej poko­ju. Łóż­ka dla dzieci pro­dukowane są w różnych rozmi­arach i for­ma­ch. Dla noworod­ka i niemowlę­cia kupimy zupełnie inne łóżko, niż dla przed­szko­la­ka czy ucz­nia szkoły pod­sta­wowej. Jaki mamy wybór?

Dostosowane do wieku dziecka

Przede wszys­tkim, łóżeczko dla malucha powin­no być dopa­sowane do jego wieku. Powin­no zapew­ni­ać mu kom­fort i bez­pieczeńst­wo. W przy­pad­ku dzieci w wieku od 0 do 6 miesię­cy życia, może­my wybrać:

  • Klasy­czne łóżeczko ze szczebelka­mi,
  • Koszyk Mojżesza”,
  • Kołyskę,
  • Łóżeczko szczebelkowe wielo­funkcyjne,
  • Łóżeczko turysty­czne.

W sprzedaży są też niecodzi­enne łóżecz­ka dla dzieci, np. leżacz­ki czy hama­ki dla najmłod­szych użytkown­ików, ale dyskusyjne jest to, czy takie łóż­ka dla dzieci na pewno są bez­pieczne i nie wpły­wa­ją negaty­wnie np. na rozwój ich układu kost­nego.
Oczy­wiś­cie, kiedy dziecko osią­ga wiek np. roku, kołys­ka nie będzie już dla niego odpowied­nia do spania. Stanie się za cias­na, a dziecko siada­jąc łat­wo może z niej wypaść przez płytkie boki. W takiej sytu­acji łóżko powin­ni być zabez­piec­zone szczebelka­mi. Mat­er­ac łóż­ka powinien zaś zostać umieszc­zony na niższym poziomie, aby dziecko nie mogło wspiąć się na bari­erkę i wyjść lub wypaść z łóżecz­ka.

Łóżeczko rosnące wraz z dzieckiem

Planu­jąc per­spek­ty­wiczne wyposaże­nie poko­ju dziecięcego, nie warto inwest­ować w kołys­ki czy koszy­ki dla niemowląt. Moż­na od razu zde­cy­dować się na duże łóżeczko ze zde­j­mowany­mi szczebelka­mi. Jego zaletą jest przede wszys­tkim to, że moż­na je mody­fikować zgod­nie z potrze­ba­mi dziec­ka. Pozosta­je bez­pieczne dla malucha, nieza­leżnie od tego, czy dziecko ma rok, dwa czy pięć lat. Takie łóż­ka dla dzieci mają wymi­ar 140x70 cm. Początkowo mogą wydawać się zbyt duże dla niemowlę­cia, ale pamię­ta­jmy, że kupu­je­my je z myślą o tym, że posłużą dziecku przez co najm­niej kil­ka lat. Z chwilą, kiedy dziecko idzie do przed­szko­la, łóżeczko moż­na pozbaw­ić kilku szczebelków, które są swo­bod­nie wyj­mowane. Dzię­ki temu maluch może wychodz­ić z łóżecz­ka np. za potrze­bą na noc­nik. Kiedy przed­szko­lak jest już na tyle duży, aby nie wypaść niepostrzeże­nie z łóż­ka, moż­na całkowicie zdjąć szczebel­ki i wezgłowie łóż­ka skró­cić. Sto­su­jąc ten zabieg uzysku­je­my este­ty­czny tapczanik, który znów będzie prak­ty­cznym rozwiązaniem dla zaaranżowa­nia miejs­ca do spania dla dziec­ka.
Takie wielo­funkcyjne łóżeczko dziecięce jest więk­sze, od stan­dar­d­owego łóż­ka szczebelkowego — zazwyczaj różni­ca wynosi 10–20 cm na dłu­gość i sze­rokość. Warto dodać, że łóżko śmi­ało posłuży i niemowlę­tom i więk­szym dzieciom czy przed­szko­lakom, jeśli wyposażymy je w solid­ny mat­er­ac. Opła­ca się wydać na niego nieco więcej, ale kupić mat­er­ac kieszeniowy, sprężynowy, zami­ast piankowego lub kokosowego. Taki mat­er­ac sprawi, że łóżeczko będzie mogło służyć dziecku nawet przez 6–7 lat, a cały czas pozostanie bard­zo wygodne dla malucha i zdrowe dla jego krę­gosłu­pa.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz