Lola y Lolo na dobry sen

Lola y Lolo na dobry sen

by -

Spoko­jny sen dziec­ka to marze­nie każdego rodz­i­ca. Kluczem do sukce­su są: kom­fort i wygo­da, cisza, zgas­zone lub przy­ciem­nione światło w poko­ju, wygodne łóżko i… odpowied­nia poś­ciel oraz piża­ma. Jaką wybrać? Założy­ciel­ki mar­ki Lola y Lolo dłu­go szukały najlep­szego rozwiąza­nia, gdy nic nie znalazły, postanow­iły wziąć sprawę w swo­je ręce.

Ane­ta i Mile­na są przy­jaciółka­mi. - Od kiedy się poz­nałyśmy, dążyłyśmy do stworzenia czegoś wspól­nie. Decyz­ja, że będzie to poś­ciel zapadła, kiedy przez przy­padek wpadł im w ręce przepiękny kawałek mate­ri­ału — wspom­i­na Ane­ta. - Uwiodła nas kolorysty­ka, niebanal­ny, trochę ori­en­tal­ny wzór — doda­je Mile­na.

lolo62

Potem sprawy potoczyły się… wcale nie tak szy­bko. Okaza­ło się, że w Polsce trud­no kupić bawełnę dobrej jakoś­ci, dlat­ego szukały w innej częś­ci Europy. Stworze­nie pier­wszej kolekcji zajęło im rok.

W skład kolekcji wchodzą: poś­ciele, kocy­ki i śpi­wor­ki. Wszys­tko uszyte z dbałoś­cią o każdy detal. Poś­ciele obszyte ele­gancką lamówką, są zap­inane na zamek. Spoko­jnie, jest wszy­ty tak, żeby nie wpły­wał na kom­fort snu dziec­ka. 

Odważną propozy­cją są ozdob­ne i wzorzyste tyły piżam i koszul noc­nych, które kon­trastu­ją z przo­dem z miękkiej, stonowanej dzianiny.  Ma on jeszcze dodatkową zaletę. Jest dwuwarst­wowy — bezpośred­nio przy ciele zna­j­du­je się dzian­i­na. Zale­ty prak­ty­czne? W piża­mach i koszu­lach noc­nych Lola y Lolo dzieci nie budzą się z goły­mi ple­ca­mi i mate­ri­ałem pod­ciąg­nię­tym pod brodę.

Ane­ta i Mile­na pro­duku­ją krótkie serie oraz edy­c­je lim­i­towane, gdzie pojaw­ia się maksy­mal­nie 10 pro­duk­tów w danym wzorze. Poś­ciele i piżam­ki Lola y Lolo pakowane są w baweł­ni­aną tor­bę z kolorowy­mi usza­mi. Wszys­tkie pro­duk­ty szyte są w pol­s­kich szwal­ni­ach. Założy­ciel­ki Lola y Lolo uwiel­bi­a­ją ekspery­men­tować, więc pro­jek­tu­jąc kolekc­je dla dzieci sięgnęły po wzo­ry, które niekoniecznie są dziecięce. Lola y Lolo moż­na określić w trzech słowach: ener­gia, kolor, design. Efek­ty oceń­cie sami.

 

Więcej na stron­ie www.lolaylolo.com

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz