Lokata dla firmy – co należy o niej wiedzieć?

Lokata dla firmy – co należy o niej wiedzieć?

by -

Oszczędzanie na loka­cie to dobry sposób na pom­nażanie swego oso­bis­tego majątku. Od pewnego cza­su z takiej formy oszczędza­nia mogą korzys­tać nie tylko oso­by pry­watne, ale i przed­siębior­cy. Co warto wiedzieć o lokat­ach dla firm?

Loka­ta dla oszczęd­nych przed­siębior­ców 

Lokaty dla firm są pro­duk­tem oszczęd­noś­ciowym, który pozwala przed­siębior­com na pom­nażanie nad­wyżek finan­sowych posi­adanych na rachunku rozliczeniowym. W odróżnie­niu do ofert dla klien­tów indy­wid­u­al­nych, wśród lokat tego typu prze­waża­ją te na krót­sze okresy, gdyż przed­siębior­cy prefer­u­ją szer­szy dostęp do środ­ków oraz wynika­jącą z niego płyn­ność. Elasty­czne gospo­darowanie środ­ka­mi daje fir­mom możli­wość pom­naża­nia środ­ków oraz uniknię­cia w dłuższym okre­sie skutków inflacji.

shutterstock_95028844

Jak założyć lokatę fir­mową?
Zakłada­jąc lokatę dla firm warto pamię­tać o kilku kwes­t­i­ach. Pier­wszą z nich jest rozlicze­nie podatku od zysków kap­i­tałowych. Odset­ki nal­ic­zone od fir­mowego depozy­tu są trak­towane jako zysk, a więc ist­nieje konieczność uwzględ­nienia ich w podatku dochodowym. Nie warto się tym zniechę­cać, gdyż jest to stan­dar­d­owa pro­ce­du­ra również przy lokat­ach dla klien­tów indy­wid­u­al­nych. Różni­ca pole­ga na tym, że w przy­pad­ku firmy to ona rozlicza się z podatku, nato­mi­ast za klien­tów indy­wid­u­al­nych dokonu­je tego bank.

W poszuki­wa­niu ofert
Każdy przed­siębior­ca, który chce pom­nażać fir­mowy kap­i­tał dzię­ki loka­cie, musi dokon­ać możli­wie jak najlep­szego w swym przy­pad­ku wyboru. Banków ofer­u­ją­cych takie fir­mowe lokaty jest coraz więcej, a ich ofer­ty są znacznie zróżni­cow­ane. Wśród nich ciekawy­mi propozy­c­ja­mi przy­cią­ga Idea Bank, który ułatwia oszczędzanie zarówno spółkom, jak i tym, którzy prowadzą jed­noosobową dzi­ałal­ność gospo­dar­czą.

Loka­ta fir­mowa: czy warto w nią inwest­ować?
Czy opła­ca się inwest­ować w takie lokaty? Każdy przed­siębior­ca powinien pamię­tać o tym, że przy więk­szych kwotach nawet pozornie niskie opro­cen­towanie przynosi pokaźny dochód. Warto zatem przeanal­i­zować ofer­ty różnych banków oraz wnikli­wie zapoz­nać się z warunk­a­mi umowy oraz stawka­mi opro­cen­towa­nia. Opro­cen­towanie lokat może przy­bier­ać dwie formy: zmi­en­ną lub stałą. W pier­wszym przy­pad­ku opro­cen­towanie zależy od stawek rynkowych np. WIBID zmienia się wraz ze zmi­ana­mi stawek ref­er­en­cyjnych. W drugim przy­pad­ku przez cały okres fir­ma może liczyć na stały, zapisany w umowie dochód odsetkowy.

Każ­da meto­da oszczędza­nia jest dobra, warto zatem korzys­tać ze wszys­t­kich możli­wych sposobów na pow­ięk­szanie swego kap­i­tału. Dzię­ki coraz szer­szej ofer­cie banków wielkie firmy oraz drob­ni przed­siębior­cy mogą pom­nażać swój kap­i­tał na takich zasadach, które uzna­ją za najko­rzyst­niejsze dla siebie.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz