LEGO: przygoda w kinach

LEGO: przygoda w kinach

by -

Pełnome­trażowy film kinowy w wer­sji 3D o przy­go­dach postaci ze świa­ta klock­ów LEGO zobaczymy w kinach od 7 lutego. W “hol­ly­woodzkiej” pro­dukcji nie mogło zabraknąć gwiazd: Mor­gan Free­man, Liam Nee­son, Will Fer­rell czy Eliz­a­beth Banks, dub­bin­gu­ją plas­tikowych bohaterów. 400 mil­ionów ludzi bawi się klock­a­mi LEGO każdego roku, czy podob­nej pub­licznoś­ci moż­na spodziewać się w kinach?

Film opowia­da his­torię Emmeta (Chris Pratt), zwycza­jnej, niewychy­la­jącej się i zupełnie prze­cięt­nej minifig­ur­ki LEGO, który przez pomyłkę zosta­je wzię­ty za najbardziej wyjątkowego bohat­era w świecie klock­ów i wysłany w mis­ję ura­towa­nia ludzików przed złym tyranem (Will Fer­rell). Nieste­ty główny bohater do wyko­na­nia niebez­piecznej mis­ji jest kom­plet­nie nieprzy­go­towany.

The Lego Movie” przed­stawi wid­zom niezwykłe przy­gody klock­owych bohaterów, wśród których nie zabraknie Bat­mana, Super­mana, Won­der Woman, wojown­iczego żółwia nin­ja Michelan­gela oraz gwiazd NBA. Zapowia­da się świet­na zabawa, i to nie tylko pod­czas oglą­da­nia. Wraz z filmem rusza mar­ketingowa maszy­na — dostęp­ne będą nowe zestawy kon­struk­cyjne związane z tem­atyką fil­mu, gra przy­godowa na wszys­tkie najważniejsze kon­sole i plat­formy przenośne oraz cała masa pro­duk­tów: tor­by, ple­ca­ki, odzież, itp…

Oto seria plakatów i zdjęć pro­mu­ją­cych film:

[nggallery id=120]

… i pol­s­ki zwias­tun:

Po pro­jekcji nie pozosta­je nić innego jak wró­cić do domu i wykre­ować coś z klock­ów LEGO.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz