Lego Movie — nowa seria klocków

Lego Movie — nowa seria klocków

by -

Z okazji świa­towej pre­miery pier­wszego pełnome­trażowego fil­mu w his­torii LEGO, jest już w sprzedaży najnowsza kolekc­ja trzy­nas­tu zestawów i minifig­urek z serii The LEGO Movie. Oto 5 najlep­szych naszym zdaniem zestawów.

LEGO® Przy­go­da” to pier­wszy przy­padek, gdy kul­towa mar­ka zabawek stała się inspiracją dla twór­ców fil­mowych. Pro­dukc­ja została zre­al­i­zowana w tech­nice 3D, a świat fil­mowy w całoś­ci zbu­dowano z 15 mil­ionów klock­ów. Film wyreży­serowali Phil Lord i Christo­pher Miller, twór­cy hitowych pro­dukcji dla dzieci, jak „Klop­si­ki i inne zjawiska pogodowe” czy „21 Jump Street”.

The LEGO® Movie™ to trzy­naś­cie zestawów dla chłopców i dziew­czynek wieku od 6 do 14 lat w cenie rekomen­dowanej od 59,99 do 229,99 zł oraz odd­ziel­na seria minifig­urek w cenie 9,99 zł. Trzy zestawy: „Śmiecioz­gryzar­ka”, „Zamkowa kawa­le­ria” i „Maszy­na do lodów” to rozwiązanie „2 w 1”, pozwala­jące z jed­nego kom­ple­tu złożyć dwa różne mod­ele. Kolekcjon­er­skie „Lata­ją­ca armat­ka wod­na”, „Kreaty­w­na pułap­ka” i „Pojazdy ratown­icze” będą dostęp­ne tylko w wybranych sklepach. W ramach pro­jek­tu The LEGO® Movie™ ukażą się także gry kom­put­erowe, aplikac­ja Google i mini filmy.

Fir­ma Warn­er Bros — pro­du­cent fil­mu — uru­chomił aplikację, dzię­ki której moż­na stworzyć włas­nego ludzi­ka LEGO i umieś­cić go w trail­erze fil­mu.
http://appcloud.warnerbros.com/lego/sigfigtrailermaker/#personalise

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz