Jak zadbać o wrażliwą skórę? Wybieramy najlepszy krem pod oczy

Jak zadbać o wrażliwą skórę? Wybieramy najlepszy krem pod oczy

by -

Odkąd na świecie pojaw­iło się two­je dziecko, poświę­casz mu każdą chwilę, zapom­i­na­jąc o znalezie­niu wol­nego cza­su dla siebie? Nie pamię­tasz już, jak wyglą­da codzi­en­na pielę­gnac­ja twarzy? Pod­powiemy ci, jak bez wyrzeczeń i w kil­ka min­ut zad­bać o delikat­ną skórę wokół oczu.

Zapom­nij o niekon­wencjon­al­nych meto­dach

pielęgnacjaNa pewno nier­az słysza­łaś o zbaw­i­en­nym wpły­wie stosowa­nia nat­u­ral­nych środ­ków w walce z niedoskon­ałoś­ci­a­mi pojaw­ia­ją­cy­mi się na twarzy. O ile różnego rodza­ju masecz­ki mogą rzeczy­wiś­cie popraw­ić kondy­cję two­jej skóry, o tyle – w przy­pad­ku pielę­gnacji okolic oczu – tego typu zabie­gi, tak jak np. pocieranie kostką lodu (by zmniejszyć opuch­liznę), są krótkotr­wałe i nie regeneru­ją naskór­ka, chwilowo masku­jąc twój prob­lem. Aby cieszyć się nieskazitel­nym wyglą­dem na dłużej, wybierz kos­me­tyk, który dzię­ki reg­u­larne­mu stosowa­niu wpłynie na stan two­jej skóry.

Nieogranic­zone możli­woś­ci

Wybier­a­jąc się na zakupy do drogerii, nie warto kierować się jedynie atrak­cyjnym wyglą­dem opakowa­nia lub pro­mo­cyjną ceną. Zde­cy­duj się na taki pro­dukt, który rzeczy­wiś­cie pomoże ci w upo­ra­niu się z niedoskon­ałoś­ci­a­mi. Przede wszys­tkim zwróć uwagę na skład intere­su­jącego cię kos­me­tyku. Możesz także przetestować jego kon­sys­tencję, która nie powin­na być zbyt kleista i cięż­ka. Wielu pro­du­cen­tów znanych marek ofer­u­je nam artykuły wysok­iej jakoś­ci, które, tak jak krem pod oczy mar­ki Mixa, nie tylko niwelu­ją ist­niejące prob­le­my skórne, lecz także zapo­b­ie­ga­ją pow­stawa­niu kole­jnych.

Praw­idłowa aplikac­ja pro­duk­tu

Aby kupi­ony przez ciebie kos­me­tyk spełnił swo­je zadanie, pamię­taj o tym, by nakładać go w określony sposób. Wklep niewielką ilość pro­duk­tu w dolne powie­ki i poniżej ich, stara­jąc się o to, by go nie wcier­ać i tym samym nie roz­cią­gać cienkiej i wrażli­wej skóry. Innym sposobem na aplikację kre­mu pod oczy będzie położe­nie nieco grub­szej warst­wy i poczekanie, aż specy­fik sam się wchłonie. Zabieg ten najlepiej przeprowadz­ić po wiec­zornej kąpieli, kiedy oczyś­cisz skórę i zmy­jesz mak­i­jaż.
Aby wzmoc­nić efekt regen­er­acji naskór­ka, dobrym pomysłem okaże się również prze­chowywanie kre­mu pod oczy w lodów­ce – zapewnisz sobie przy­jemne uczu­cie schłodzenia wrażli­wych miejsc.

Bądź cier­pli­wa!

Nie zniechę­caj się, jeżeli po kilku dni­ach stosowa­nia kos­me­tyku nie zauważysz znaczącej różni­cy w kondy­cji two­jej skóry. Kupi­ony przez ciebie krem pod oczy zadzi­ała jedynie przy reg­u­larnym stosowa­niu, które może potr­wać nawet kil­ka miesię­cy. Warto jed­nak poczekać na rezul­tat, chcąc cieszyć się zad­banym, atrak­cyjnym wyglą­dem.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz