Kos — wakacje dla całej rodziny

Kos — wakacje dla całej rodziny

Grecka wyspa Kos to raj dla turystów spragnionych wypoczynku na pięknych plażach Morza Śródziemnego. Dla zwiedzających znajdą się tam urocze wioski i ciekawe zabytki, pochodzące z bogatego dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji.

 

 

View of a beach in Greece with sunbeds

Rajskie plaże

Łańcuch pięknych plaż, otacza­ją­cych wyspę Kos, spraw­ia, że stała się ona jed­nym z najpop­u­larniejszych miejsc waka­cyjnych dla rodzin z dzieć­mi. Oznacza to, że miejs­cowym pro­mo­torom zależy na roz­wo­ju infra­struk­tu­ry, dzię­ki czemu turyś­ci mogą wypoczy­wać kom­for­towo, w sprzy­ja­ją­cych ku temu warunk­ach. Na połud­niowym wybrzeżu wyspy zna­j­du­je się jed­na z najlep­szych, a na pewno najdłuższych plaża na Kos, określana w fold­er­ach turysty­cznych jako Par­adise Beach – Rajs­ka Plaża. Piasek jest tam po pros­tu piękny, zaś płytkie wody zachę­ca­ją do pły­wa­nia i do upraw­ia­nia sportów wod­nych.

Zabyt­ki stol­i­cy

W stol­i­cy wyspy, która również nazy­wa się Kos, moż­na w sezonie trafić na kolorowe tar­gowiska, które nie mają sobie równych. Wprawdzie trze­ba uważać na dzieci, które łat­wo mogą się zgu­bić w hałaśli­wym tłu­mie, ale warto się tam wybrać, ponieważ to najlep­sza okaz­ja na zakup lokalnych pamiątek, jakich nigdy nie zna­jdziemy w sklepach. Jed­nak mias­to może również zaofer­ować coś ludziom, którzy bardziej cenią sobie ciszę. Ist­nieją również spoko­jne bary i restau­rac­je. Stoli­ca Kos to również mias­to bogate w skar­by kul­tu­ry. Jed­nym z najważniejszych jest śred­niowieczny zamek Joan­nitów, wznie­siony przez krzyżow­ców. Ciekawe są również ruiny starej weneck­iej twierdzy i trady­cyjne greck­ie wia­tra­ki.

Wakac­je z dzieć­mi

Wybier­a­jąc się na wakac­je całą rodz­iną, warto pamię­tać o odpowied­nich atrakc­jach również dla najmłod­szych turys­tów. Dlat­ego właśnie nie zaszkodzi sprawdz­ić, jak prezen­tu­ją się atrakc­je Kos w ofer­cie BP Ita­ka. Biuro to od lat spec­jal­izu­je się w orga­ni­za­cji ciekawych wycieczek zagranicznych dla rodzin z dzieć­mi. Bez prob­le­mu zna­jdą oni opcję, w której będą ciekawe zabawy i ani­mac­je dla najmłod­szych.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz