Kordale i Kaleb — para gejów z 3 dzieci

Kordale i Kaleb — para gejów z 3 dzieci

by -

Kordale i Kaleb, są parą gejów z Amery­ki wspól­nie wychowu­ją­cych 3 dzieci. Relacjonu­ją rodz­iną codzi­en­ność na Insta­gramie. Ich pro­fil śledzi blisko 112 tys. inter­nautów, ale komen­tarzy na całym świecie jest znacznie więcej…

Niko­go nie dzi­wi już fakt, że rodz­ice chwalą się dzieć­mi w medi­ach społecznoś­ciowych. Ostat­nio świat obiegła wiado­mość o porodzie na żywo Ruth Iorio. Ter­az swo­je pięć min­ut mają Kordale i Kaleb. Obser­wu­ją­cy pro­fil Kordale’a i Kale­ba podzieli się na dwa obozy. Jed­ni nie zostaw­ia­ją na nich suchej nit­ki, drudzy doce­ni­a­ją jako dobrych rodz­iców i życzą szczęś­cia całej rodzinie. Część negaty­wnych komen­tarzy została usunię­ta. Pozy­ty­wne też bywa­ją dwuz­naczne. Najczęś­ciej dotyka­ją dwóch kwestii: “w końcu czarna para gejów ” lub “miło zobaczyć czarnoskórych mężczyzn opieku­ją­cych się dzieć­mi”. Dlat­ego Kordale i Kaleb wydali oświad­cze­nie, w którym pod­kreśla­ją, że ich dzieci mają tro­je rodz­iców (Kordale, Kaleb i mamę) którzy kocha­ją, opieku­ją się i wspier­a­ją w każdej decyzji, jaką pode­j­mu­ją i będą to kon­tyn­uować. Odnieśli się też do prze­ci­wników:

… więk­szość zapom­i­na, że jesteśmy ludź­mi z dzieć­mi, które nas kocha­ją. Robimy wszys­tko, by radz­iły sobie w zmieni­a­jącej się rzeczy­wis­toś­ci. Przykre jest to, że jesteśmy dyskrymi­nowani z powodu swo­jej sek­su­al­noś­ci i tego, co robimy za drzwia­mi włas­nego domu, co nie powin­no niko­go intere­sować.”

Zdję­cia pub­likowane w medi­ach społecznoś­ciowych mają wywołać reakcję, dlat­ego nie winią niko­go za reakcję negaty­wną. Mężczyźni przy­pom­i­na­ją jed­nak, że więk­szość homosek­su­al­istów wychowała się w rodz­i­nach het­erosek­su­al­nych i wszelkie szy­der­st­wa są prze­jawem dyskrymi­nacji.

Więcej zdjęć na instagram.com/kordalenkaleb

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz