Kassandra niezwykły półwysep

Kassandra niezwykły półwysep

Ten grec­ki półwysep może oczarować każdego. Kas­san­dra, będą­ca jed­nym z pal­ców słyn­nego półwyspu Chalkidi­ki, kusi piękny­mi plaża­mi i wspani­ały­mi warunk­a­mi do wypoczynku. Jak moż­na spędz­ić czas na jego tere­nie?

Kas­san­dra: zachod­nia część Chalkidi­ki
To najbardziej na zachód wysunię­ty skrawek Półwyspu Chalkidi­ki i jeden z naj­mod­niejszych regionów turysty­cznych w Grecji. Kas­san­dra bez wąt­pi­enia ma swą specy­fikę. Wspani­ałe plaże i świetne zagospo­darowanie turysty­czne już dawno rozsław­iły tę część Cha­likid­ki wśród turys­tów. Wiele uroku mają również tak liczne na Kas­san­drze gaje oli­wne oraz piękne lasy sos­nowe, w których moż­na poszukać schronienia przez greckim słońcem. Trady­cyjne taw­erny oraz lokale spec­jal­izu­jące się w trady­cyjnej kuch­ni greck­iej są tu kole­jny­mi atrakc­ja­mi, które już dawno zostały doce­nione przez zakochanych w bałkańs­kich smakach podróżników. W jakich kuror­tach moż­na spędz­ić czas najlepiej?

Kas­san­dria: niezwykła „metropo­lia”
To najwięk­sze i najważniejsze mias­to na półwyspie Kas­san­dra z pewnoś­cią warto odwiedz­ić. Tu czeka zarówno wspani­ała architek­tu­ra, pozwala­ją­ca poczuć typowo grec­ki kli­mat. Kuszą też piękne plaże, dzię­ki którym najważniejsze mias­to na półwyspie jest też jego najpop­u­larniejszym kurortem. To doskon­ałe miejsce na rodzinne wcza­sy, które świet­nie sprawdzi się też jako punkt wypad­owy dla wycieczek po okol­i­cy.

W miasteczku  Pefko­chori
Dostęp do plaży oraz możli­wość kąpieli w wodach Zato­ki Kasandryjskiej są główny­mi walo­ra­mi tego turysty­cznego miastecz­ka. Świetne zagospo­darowanie spraw­ia, że Rain­bow Tours pole­ca wypoczynek w tym miejs­cu szczegól­nie turys­tom planu­ją­cym wakac­je z dzieck­iem. Kom­for­towe hotele, obiek­ty sportowe oraz nad­morskie atrakc­je pozwala­ją spędz­ić tu czas całej rodzinie w wyjątkowo atrak­cyjny sposób.

Afi­tos: spotka­nia z grecką trady­cją
Turyś­ci, którzy wypoczynek nad morzem chcą połączyć z odkry­waniem sekretów his­torii i greck­iej trady­cji koniecznie powin­ni zajrzeć do Afi­tos. To niezwykłe miasteczko przy­cią­ga wąski­mi, krę­ty­mi uliczka­mi oraz piękny­mi win­ni­ca­mi. Ciekawa zabu­dowa, w której domin­u­ją skromne, kami­enne kon­strukc­je, stała się kole­jnym walorem doce­nionym przez zwiedza­ją­cych. Afi­tos może się jed­nocześnie poszczy­cić ciekawy­mi muzea­mi. Tym najws­panial­szym jest Muzeum Folk­lo­rysty­czne, którego zbio­ry mogą oczarować każdego.

Kas­san­dra sta­je się jed­nym z najpop­u­larniejszych regionów turysty­cznych w Grecji. Nic w tym dzi­wnego. Ten półwysep może oczarować swą scener­ią oraz nat­u­ral­ny­mi walo­ra­mi wypoczynkowy­mi. Dla tych, którzy chcą poczuć kli­mat grec­kich osad rybac­kich i spędz­ić czas na beztroskiej zabaw­ie jest to miejsce doskon­ałe.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz