Jak wygląda walka o najtrudniejszą pracę na świecie?

Jak wygląda walka o najtrudniejszą pracę na świecie?

Agenc­ja w Bostonie zamieś­ciła ogłosze­nie w spraw­ie pra­cy. Posadą „dyrek­to­ra oper­a­cyjnego” było zain­tere­sowanych niemal 3 mil­iony osób. Aplikowały zaled­wie 24. Dlaczego? Zobacz­cie jaka była lista wyma­gań wobec kandy­datów.

Oso­ba, która otrzy­ma posadę musi być gotowa na wiele: 135 godzin pra­cy tygod­niowo przez 365 dni w roku, także w nocy. Przez więk­szość cza­su będzie stała lub pochy­lała się, . Więk­szość cza­su będzie stała lub się pochy­lała, częs­to będzie musi­ała też podróżować. Przy­dał­by się również dok­torat z psy­chologii (lub jak­iś ekwi­wa­lent), zna­jo­mość social media, finan­sów i medy­cyny. A to tylko część dłu­u­u­ugiej listy wyma­gań.

Peł­na lista wyma­gań:
Gotowość do pra­cy przez 135 godz­in/pn-pt +week­endy
Gotowość do pra­cy pod­czas noc­nych zmi­an
Gotowość do rezy­gnacji z prz­erw
Pra­ca wyma­ga sta­nia i/lub pochy­la­nia się
Pra­ca wyma­ga reg­u­larnego dźwiga­nia — do 75 kg.
Mile widziany dok­torat z psy­chologii
Zdol­ność do zażeg­na­nia kon­flik­tów
Zdol­ność do prowadzenia 10–15 pro­jek­tów w tym samym cza­sie
Zdol­ność komu­nikacji od poziomu pod­sta­wowego do zaawan­sowanego
Umiejęt­ność improw­iz­a­cji
Umiejęt­ność rozwiązy­wa­nia sytu­acji trud­nych (dosłown­ie i w przenośni)
Umiejęt­ność koor­dynowa­nia wielu zadań, częs­to sprzecznych z har­mono­gramem
Zdol­ność do pode­j­mowa­nia samodziel­nych decyzji w imie­niu innych
Umiejęt­ność pra­cy z part­nera­mi z min­i­mal­ną zdol­noś­cią
Umiejęt­ność pra­cy w chao­ty­cznym środowisku
Gotowość do częstych podróży; mile widziana umiejęt­ność prowadzenia dużego samo­chodu
Doskon­ałe umiejęt­noś­ci inter­per­son­alne i zori­en­towanie na współpracę
Elasty­czność w wycią­ga­niu zaskaku­ją­cych wniosków
Wiedza i doświad­cze­nie w negocjowa­niu, a także doradztwie i sztu­ki kuli­narnej
Nieogranic­zona cier­pli­wość
Rozu­mie­nie mediów społecznoś­ciowych, urządzeń mobil­nych i gier wideo
Pod­sta­wowa wiedza na tem­at finan­sów
Pod­sta­wowa wiedza z zakre­su medy­cyny
Umiejęt­ność moty­wowa­nia siebie i innych
Pra­wo jazdy i ukońc­zony kurs pier­wszej pomo­cy, członkost­wo w Między­nar­o­dowym Ruchu Czer­wonego Krzyża
Możli­we nosze­nie kil­ka kapeluszy
Pozy­ty­wne nastaw­ie­nie w każdej chwili

Czy to dużo? Jak reagowali kandy­da­cie kiedy dowiady­wali się na jakie wyna­grodze­nie będą mogli liczyć? Koniecznie obe­jrzyj­cie video do koń­ca.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz