Jak wybrać szkolny plecak?

Jak wybrać szkolny plecak?

by -

Jak wybrać szkol­ny ple­cak?

Dla rodz­iców najwięk­sze znacze­nie ma zdrowie dziec­ka. Dba­jąc o praw­idłowy rozwój psy­chiczny i fizy­czny potomst­wa, rodz­ice zapew­ni­a­ją im odpowied­nie wyży­wie­nie, warun­ki do nau­ki, możli­wość upraw­ia­nia sportu i wiele innych spraw. Gdy dziecko chodzi do szkoły, poważnym zmartwie­niem rodz­iców jest fakt, że uczniowie muszą dźwigać codzi­en­nie wiele kilo­gramów książek, zeszytów i przy­borów szkol­nych, co przy­czy­nia się do pow­stawa­nia wad postawy. Najczęś­ciej należą do nich skrzy­wienia krę­gosłu­pa.  Nato­mi­ast niewiele osób zda­je sobie sprawę, że odpowiedzial­ny za wady postawy jest też kiep­s­ki ple­cak. Odpowied­nio skon­struowany ple­cak wymusza zachowywanie praw­idłowej postawy, a jed­nocześnie ułatwia przenosze­nie ciężaru, który równomierne rozłożony, wyda­je się być lże­jszy.

Nie kolor nie fason, ale praw­idłowa kon­strukc­ja

plecak TopgalRodz­ice częs­to kupu­ją ekwipunek szkol­ny wraz z dzieck­iem, zda­jąc się na jego wybór. Wiado­mo, dla dzieci liczy się kolor,  czy ele­ment zdob­niczy w postaci bohaterów ulu­bionej kresków­ki, rodz­ice zwraca­ją jeszcze uwagę na wielkość i ciężar ple­ca­ka. Częs­to kry­teri­um przesądza­ją­cym o wyborze jest cena czy też mar­ka pro­duk­tu. Wszys­tko to jest, oczy­wiś­cie, ważne. Jed­nak najważniejsze jest, by ple­cak nie  przy­czynił się do defor­ma­cji krę­gosłu­pa, co dzieciom w wieku szkol­nym przy­darza się, nieste­ty, dosyć częs­to. W dużej mierze odpowia­da za to źle skon­struowany ple­cak. Nieusz­ty­wniony worek to najwięk­sze zło — nie dość, że defor­mu­je postawę ciała dziec­ka to na dodatek uszkadza książ­ki i zeszy­ty, które zag­i­na­ją się na rogach przez niepraw­idłową kon­strukcję ple­ca­ka.

Bard­zo dobrą opinię rodz­iców i użytkown­ików mają ple­ca­ki Top­gal. Ich pod­sta­wowa zale­ta to usz­ty­wnie­nie tyl­nej ściany ple­ca­ka przy pomo­cy wypras­ki z per­forowanej pian­ki (dzię­ki temu ple­cy dziec­ka nie pocą się), a także alu­min­iowego ste­laża.  Szty­wne ple­cy ple­ca­ka powodu­ją, że ciężar rozkła­da się równomiernie na ple­cach dziec­ka, a krę­gosłup dos­tosowu­je się do pro­filu ścian­ki ple­ca­ka. To zapo­b­ie­ga skrzy­wieniom.

Również ważne jest praw­idłowe dos­tosowanie dłu­goś­ci szelek do wzros­tu użytkown­i­ka. Ple­ca­ki Top­gal mają pod­wójnie reg­u­lowane szel­ki, co pozwala na nosze­nie ple­ca­ka na odpowied­niej wysokoś­ci (nie może opier­ać się o poślad­ki) i na przyle­ganie do pleców.

Ple­ca­ki Top­gal – funkcjon­al­ność i este­ty­ka

Pro­du­cent ple­caków Top­gal doskonale wie, czego potrze­ba kilku- i kilku­nas­to­latkom. Jego pro­duk­ty są funkcjon­alne – kil­ka prze­gródek i kieszeni pozwala na zachowanie porząd­ku wewnątrz ple­ca­ka, każdy dro­bi­azg może mieć swo­je miejsce. Pomyślano nawet o smy­czy na klucze i zewnętrznej kies­zonce na butelkę z napo­jem.

Ple­ca­ki wykony­wane są z impreg­nowanego mate­ri­ału, nieprze­puszcza­jącego wilgo­ci. Jest to mate­ri­ał trwały i moc­ny. Dno ple­ca­ka, najbardziej narażone na uszkodzenia, jest wzmoc­nione i zabez­piec­zone stóp­ka­mi dys­tan­sowy­mi. Bez­pieczeńst­wo dziec­ka na drodze zapew­ni­a­ją ele­men­ty odblaskowe.

Ple­ca­ki prezen­tu­ją się este­ty­cznie, na co ma wpływ dobra jakość mate­ri­ałów oraz staranne wykończe­nie. Kolorysty­ka odpowia­da upodoban­iom małych i dużych użytkown­ików. Nic dzi­wnego, że jest to pro­dukt poszuki­wany przez klien­tów.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz