Jak odkryć talenty dziecka?

Jak odkryć talenty dziecka?

by -

Wszyscy mamy jakieś wady i zale­ty, a także umiejęt­noś­ci, które wyróż­ni­a­ją nas na tle innych osób. To dzię­ki nim może­my real­i­zować swo­je pas­je oraz sprawdzać się w różnych dziedz­i­nach. Im wcześniej zaczniemy je rozwi­jać, tym lep­iej – dlat­ego warto wiedzieć, jakie tal­en­ty ma nasze dziecko.

Pod stałą obserwacją

Jako rodz­ice niemal cały czas obser­wu­je­my nasze dziecko. Staramy się zapewnić mu bez­pieczeńst­wo, zag­waran­tować ide­alne warun­ki do roz­wo­ju. Cza­sem jed­nak zapom­i­namy o tym, aby spoko­jnie stanąć z boku i przy­pa­trzyć się obiek­ty­wnie zachowan­iom pociechy. Z pewnoś­cią po pewnym cza­sie będziemy potrafili powiedzieć, które zabawy i akty­wnoś­ci są dla dziec­ka najbardziej atrak­cyjne, czego uni­ka, a bez czego wprost nie potrafi się obe­jść. Jeśli zauważymy, że z jakim­iś czyn­noś­ci­a­mi radzi sobie wyjątkowo dobrze, być może właśnie udało nam się odkryć ważny tal­ent, który zade­cy­du­je o całej jego przyszłoś­ci! Wów­czas dobrym rozwiązaniem jest zapisanie malucha na zaję­cia rozwi­ja­jące taką wrod­zoną zdol­ność – pod warunk­iem, że sam będzie chci­ał na nie uczęszczać. Pamię­ta­jmy, że zmuszanie do zajęć dodatkowych zniechę­ci dziecko na dobre!

Przy­wód­ca czy pomoc­nik?

Doskon­ałą okazją do poz­na­nia moc­nych i słab­szych stron naszego dziec­ka jest obser­wowanie jego zachowa­nia w grupie rówieśniczej. To powie nam z pewnoś­cią, jak odna­j­du­je się ono wśród innych, czy potrafi naw­iązy­wać więzi, wyrażać emoc­je, pode­j­mować inic­jaty­wę itd. Umiejęt­noś­ci społeczne i emocjon­alne są niezwyk­le ważne, cho­ci­aż część rodz­iców wciąż nie doce­nia ich wagi. Tym­cza­sem bez nich nawet najmą­drze­jszy maluch nie jest potem w stanie nor­mal­nie funkcjonować w społeczeńst­wie. Jeżeli zauważymy np. zdol­noś­ci przy­wód­cze, może­my próbować rozwi­jać je w dziecku, sugeru­jąc konkretne akty­wnoś­ci. Pomoc­na okaże się z pewnoś­cią roz­mowa ze spec­jal­istą, który pomoże z jed­nej strony znaleźć zaję­cia poma­ga­jące rozwi­jać tal­en­ty, z drugiej strony pra­cow­ać nad braka­mi, jakie może mieć dziecko.

Wybór dal­szej dro­gi życiowej

Warto pamię­tać, że to właśnie nasze tal­en­ty oraz moc­ne cechy charak­teru powin­ny zade­cy­dować o tym, jaką drogę zawodową wybierze­my. Wyko­rzys­tu­jąc je pod­czas pra­cy jesteśmy bardziej efek­ty­wni, a akty­wność zawodowa przy­chodzi nam łatwiej i daje więcej satys­fakcji. Dlat­ego, cho­ci­aż trud­no w przy­pad­ku dzieci mówić o ścisłym planowa­niu kari­ery zawodowej, warto przeprowadzać spec­jal­isty­czne testy poma­ga­jące odkryć to, co w nich najlep­sze. Przykła­dem może być np. test Gallu­pa przeprowadzany przez fir­mę Strengths Expert, który bazu­je na teorii ist­nienia 34 wrod­zonych tal­en­tów, w tym pię­ciu domin­u­ją­cych. Spec­jal­na meto­da opra­cow­ana przez Insty­tut Gallu­pa pozwala na ich skuteczną i szy­bką iden­ty­fikację.

Odkry­wanie oraz rozwi­janie tal­en­tów to prawdzi­wa inwest­y­c­ja w przyszłość naszego dziec­ka. Warto zacząć intere­sować się tym tem­atem jak najw­cześniej i sys­tem­aty­cznie dążyć do celu.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz