Jak można tanio wyjechać do Nowej Zelandii?

Jak można tanio wyjechać do Nowej Zelandii?

To odległe państ­wo przy­cią­ga wyspi­arskim charak­terem oraz możli­woś­cią wypoczynku nad woda­mi Pacy­fiku. Czy tak dale­ka podróż musi wiązać się z wielki­mi wydatka­mi?

Nowa Zelandia: jak zmin­i­mal­i­zować kosz­ty podróży?
Ogrom­na odległość spraw­ia, że ceny rejsów na teren Nowej Zelandii są dość wysok­ie. Tanie loty ofer­owane przez biuro First Class pozwala­ją jed­nak znacznie obniżyć koszt takiej ekspedy­cji. Różnice w cenach biletów lot­niczych są ogromne. Niek­tórzy prze­woźni­cy kuszą pro­moc­ja­mi, dzię­ki którym już za 5–6 tysię­cy zło­tych moż­na dole­cieć do Nowej Zelandii. Są jed­nak i tacy, którzy za bilet na tak dale­ki rejs każą sobie płacić nawet 10 tysię­cy zło­tych. Przy takich dys­pro­por­c­jach znalezie­nie taniego prze­woźni­ka oraz staran­ny przegląd ofert poszczegól­nych linii lot­niczych sta­ją się kwes­t­i­a­mi wyjątkowo ważny­mi. Szan­są na oszczęd­noś­ci jest też sprawdze­nie kilku wari­antów podróży. Cza­sem korzys­ta­jąc z prze­si­adek, np. na Ukrainie, moż­na znacznie obniżyć koszt podróży. Warto jed­nocześnie pamię­tać o eko­nom­icznych zale­tach wczes­nego planowa­nia. Im wcześniej zostanie doko­nana rez­erwac­ja miejs­ca na pokładzie samolo­tu, tym niższa będzie cena takiej podróży.

[nggallery id=126]


Wyspy Pacy­fiku dla oszczęd­nych
Jak wypoczy­wać na tych pacy­ficznych wys­pach, by nie wydać zbyt wiele pieniędzy? Sporo moż­na zaoszczędz­ić na nocle­gach. Nowa Zelandia jest rajem dla ama­torów noclegów pod gołym niebem. Wyna­jem samo­chodu w tym kra­ju nie stanowi prob­le­mu, a korzys­tanie z terenów­ki to szansa na tanie zwiedzanie Nowej Zelandii oraz na dar­mowe nocle­gi. Namio­ty i pojazdy kempin­gowe sprawdza­ją się tu doskonale. Dla tych, którzy nie chcą wydawać majątku na hotele, a cenę podróży zrekom­pen­sować sobie tańszy­mi noclega­mi, pogo­da sta­je się cen­nym sojusznikiem i zezwala na bez­pieczne nocow­anie pod chmurką. W Nowej Zelandii moż­na też znaleźć nocle­gi w obiek­tach turysty­cznych, które ofer­u­ją dość przys­tęp­ne ceny. Hostele w tym kra­ju pozwala­ją na przeno­cow­anie w dobrych warunk­ach już za mniej więcej 50 zł za noc. Podob­nie jak w przy­pad­ku linii lot­niczych, tak i tu metodą na oszczęd­ną podróż może okazać się wcześniejsza rez­erwac­ja miejs­ca poprzez Inter­net.

Choć wiel­ka odległość czyni Nową Zelandię dość kosz­townym kierunk­iem, oso­by potrafiące korzys­tać z narzędzi online zna­jdą wiele możli­woś­ci na min­i­mal­iza­cję kosztów. Rez­erwac­ja noclegów online w hostelach i wyna­jem samo­chodów, to szansa na spore oszczęd­noś­ci. Najwięk­szą okazją są jed­nak pro­moc­je biletów lot­niczych, dzię­ki czemu moż­na obniżyć kosz­ty tak dalekiej wyprawy nawet o kil­ka tysię­cy zło­tych.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz