Jak malować brwi, aby nie było tego widać?

Jak malować brwi, aby nie było tego widać?

by -

Do tego, że malu­je­my twarz, oczy i usta, jesteśmy przyzwycza­jone. Bard­zo częs­to ignoru­je­my przy tym brwi, ogranicza­jąc się jedynie do wyreg­u­lowa­nia ich ksz­tał­tu. Jed­nak są one oprawą oka, dopełnie­niem całego mak­i­jażu, dlat­ego warto spróbować nauczyć się je mal­ować.

Zbyt duża różni­ca
W sytu­ac­jach, gdy kolor brwi moc­no różni się od koloru włosów, ich umalowanie sta­je się już nieste­ty konieczne. Zwłaszcza jeśli brwi są bard­zo jasne, a włosy bard­zo ciemne. Nie dość, że jas­na oprawa oka pod­kreśla wów­czas sztuczność koloryza­cji włosów, to jeszcze spraw­ia, że może­my wyglą­dać nieco komicznie. Nie każ­da z nas jed­nak decy­du­je się na bar­wie­nie brwi hen­ną. Co więc nam pozosta­je?

Kred­ka do brwi
Jest to kos­me­tyk najczęś­ciej uży­wany, jeśli chce­my przy­ciem­nić zbyt jasne brwi lub po pros­tu opty­cznie je zagęś­cić. Dobrawszy odpowied­ni odcień, musimy kos­me­tyk jedynie odpowied­nio zas­tosować. Najlepiej dobrze zatem­per­owanym ołówkiem rysować małe kresecz­ki zgod­nie z ruchem wzros­tu włosów. Musimy uważać, aby kresecz­ki te nie były zbyt moc­ne. Następ­nie brwi przeczesu­je­my spec­jal­ną szc­zoteczką, która dodatkowo rozetrze granice kreseczek. Obec­nie prak­ty­cznie każ­da dobra kred­ka do brwi, np. firmy May­belline, po prze­ci­wnej stron­ie ołówka posi­a­da taką szc­zoteczkę bądź grze­byk, co elimin­u­je konieczność szuka­nia go w dodatkowych akce­so­ri­ach. Niek­tórzy mówią, że tak umalowane brwi warto utr­wal­ić odrobiną lakieru do włosów. Jeśli się na to zde­cy­du­je­my – bezwzględ­nie uważa­jmy na oczy!

makijaż brwi

Cie­nie do brwi
Kred­ka ma mnóst­wo zalet, ale niek­tórym kobi­etom bard­zo ciężko jest dobrać jej właś­ci­wy odcień, aby efekt był nat­u­ral­ny. Decy­du­ją się one wów­czas na stosowanie matowych cieni do powiek lub spec­jal­nych i coraz pop­u­larniejszych ostat­nio cieni do brwi. Dzię­ki temu, że zaw­ier­a­ją one w jed­nym opakowa­niu kil­ka odcieni, łat­wo jest je wymieszać i uzyskać ide­al­ną bar­wę. Częs­to zaw­ier­a­ją także wosk lub żel, którego celem jest utr­wale­nie włosków po ich umalowa­niu i przeczesa­niu. Zas­tosowanie cieni do brwi wyma­ga jed­nak nieco wprawy, szczegól­nie w ich łącze­niu tak, by za każdym razem uzyskać zbliżony odcień.

Całkowite nato­mi­ast ignorowanie brwi w trak­cie nakłada­nia mak­i­jażu, nie jest dobrym pomysłem. Piękne oczy, w dodatku nien­agan­nie umalowane, potrze­bu­ją odpowied­niej oprawy, a to zapewnić mogą właśnie zad­bane, uczesane brwi we właś­ci­wym kolorze.

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

  1. Hel­lo there, just became alert­ed to your blog through Google, and found that it’s real­ly ini­et­mar­f­vo. I will appre­ci­ate if you con­tin­ue this in future. Many peo­ple will be ben­e­fit­ed from your writ­ing. Cheers!

  2. Do pro­fes­sions that require a degree from grad­u­ate school pay more? Does going to grad­u­ate school increase the chance of career suc­cess? Are pro­fes­sion­al jobs (engi­neers, law­ers. doctors,etc) few and hard to find with­out a degree from grad­u­ate school?

Dodaj komentarz