Grające rysunki

Grające rysunki

by -

Czy marzyliś­cie o oży­wie­niu dziecię­cych rysunków? Włoscy diza­jn­erzy: Ric­car­do Ven­dramin i Gil­da Negri­ni stworzyli narzędzie, które daje takie możli­woś­ci. Wystar­czy papi­er, tusz prze­wodzą­cy syg­nał elek­tryczny i dziecię­ca wyobraź­nia… a potem gra muzy­ka.

Music Ink dzi­ała na pod­staw­ie nietoksy­cznego tuszu prze­wodzącego syg­nał elek­tryczny, który wyko­rzysty­wany jest do narysowa­nia fig­ur odpowiada­ją­cych konkret­nym właś­ci­woś­ciom dźwięku, między inny­mi: wysokoś­ci tonu, inten­sy­wnoś­ci i bar­wie. Za sprawą unika­towej far­by, spec­jal­nego urządzenia Arduino i aplikacji na smart­fony oraz 12 elek­trod podłąc­zonych do rysunków, kawał­ki papieru gra­ją jak gitara, trąb­ka czy perkus­ja! Odt­warzane przez pro­gram sam­ple zostały nagrane przez Londyńską Orkiestrę Sym­fon­iczną, dzię­ki czemu ofer­u­ją brzmie­nie najwyższej jakoś­ci. Zobacz­cie i posłucha­j­cie sami!

[nggallery id=121]

To ide­al­na zabawka dla dzieci staw­ia­ją­cych pier­wsze kro­ki w świecie tworzenia dźwięków. Przez­nac­zone jest dla dzieci w wieku 4–7 lat. Musik Ink to na razie pro­to­typ ale już trwa­ją prace, by mag­iczne pudełko trafiło do sprzedaży. Kupu­je­cie pomysł?

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz