Ulric Collette — genetyczne portrety

Ulric Collette — genetyczne portrety

by -
Ulric Collette fotograf pochodzący z Kanady, chciał postarzeć zdjęcie swojego 7‑letniego syna w Photoshopie, przez pomyłkę jednak połączył je ze swoim i… tak powstało pierwsze zdjęcie z serii „Genetycznych portretów” (ang. „Genetic Portraits”). Potem stworzył kolejne. Podobieństwo rodziców i dzieci czy rodzeństw jest uderzające.

 

Gene­ty­czne portre­ty

Od urodzenia jesteśmy oce­ni­ani do kogo jesteśmy bardziej podob­ni: do mamy czy do taty? Pomysł kanadyjskiego fotografa ama­to­ra pole­gał na sym­e­trycznym połącze­niu twarzy spokrewnionych osób. Niek­tóre kom­bi­nac­je zdjęć na pier­wszy rzut oka wyglą­da­ją jak portret jed­nej oso­by. Prace pozwala­ją przekon­ać się na ile wspólne DNA odzwier­cied­lone jest w cechach fizy­cznych. Najwięk­sze podobieńst­wo moż­na zauważyć u bliź­ni­aczek oraz matek i córek. To chy­ba najlep­sze portre­ty rodzinne jakie do tej pory widzieliśmy. Ulric Col­lette już zapowiedzi­ał, że w przyszłoś­ci stworzy podob­ne pro­jek­ty. Patrząc na jego zdję­cia sami stwierdzi­cie, że podobieńst­wo jest uderza­jące, w końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni. Portre­ty Col­lette, zostały zak­wal­i­fikowane do nagrody Cannes Lions, jed­nej z najbardziej prestiżowych w świecie reklamy. To świet­na inspirac­ja do stworzenia samodziel­nych portretów rodzin­nych.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz