Ellen Kooijman dla Lego

Ellen Kooijman dla Lego

Dziewczynkom nie wystarczają pastelowe klocki i minifigurki spędzające czas w salonie piękności lub na plaży. Dziewczynki chcą czegoś więcej i wiedzą, jak to zdobyć. Jeszcze tego lata Lego wypuści dla nich nową serię pod roboczą nazwą „Instytut badawczy”.

 

Astronom­ka z teleskopem, chemicz­ka w lab­o­ra­to­ri­um i pale­on­toloż­ka ze szkieletem dinozau­ra. To początek nowej serii pop­u­larnych duńs­kich klock­ów, jaką zapro­jek­towała dla Lego geo­chemicz­ka Ellen Kooi­j­man. Seria trafiła do pro­dukcji w wyniku głosowa­nia inter­nautów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się, jakie kloc­ki chcą kupować i czego w ofer­cie Lego ich zdaniem braku­je (propozy­c­ja wygrała m. in. z pro­jek­tem zestawu „Detek­tyw Sher­lock Holmes”).

Kon­cern pro­duku­ją­cy plas­tikowe kloc­ki niejed­nokrot­nie był kry­tykowany za utr­walanie stereo­typów związanych z płcią. Do niedaw­na w jego ofer­cie nie ist­ni­ały zestawy skierowane do dziew­czynek, a wśród kupu­ją­cych Lego było zaled­wie 10% kobi­et. Kil­ka lat temu na półkach pojaw­iła się seria „Lego Friends” i wskaźnik ten w ciągu roku pod­skoczył do 27%. Zestawy „Friends” to kloc­ki w pastelowych kolorach i fig­ur­ki płci żeńskiej odwiedza­jące salony kos­me­ty­czne, kaw­iarnie i plaże. Okazu­je się jed­nak, że dziew­czyn­ki chcą się baw­ić nie tylko w przyję­cia przy base­nie i — podob­nie jak chłop­cy — są żądne przygód, niebez­piecznych wypraw i niesamow­itych odkryć. Za tym tren­dem podążyła Ellen Kooi­j­man pos­tu­lu­jąc, aby nie tylko zmienić pro­por­c­je płci w zestawach Lego, ale też dać posta­ciom żeńskim ciekawsze zawody. Ter­az z Lego dziew­czyn­ki naprawdę wyruszą na pod­bój świa­ta. Kooi­j­man ma nadzieję na posz­erze­nie serii o reprezen­tan­t­ki kole­jnych pro­fesji: geolożkę, inżynierkę i sokol­niczkę. Pro­du­cen­towi klock­ów udało się wyjść poza schemat, dziew­czyny muszą prze­ci­w­staw­ić się stereo­ty­pom i wal­czyć o swo­je. Lego naukow­czynie to dobry początek.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz