Egipt dla wymagających

Egipt dla wymagających

Ten kraj może zach­wycić zarówno skrom­ny­mi osada­mi beduiński­mi, jak i mod­ny­mi ośrod­ka­mi wypoczynkowy­mi. Te kon­trasty najlepiej widoczne są w rejonie Morza Czer­wonego, nad którego brzega­mi rozłożyły się naj­mod­niejsze egip­skie kurorty. Jak mogą w nich spędz­ić czas najbardziej wyma­ga­ją­cy turyś­ci?

Egip­s­ka eli­ta, czyli naj­mod­niejsze ośrod­ki wypoczynkowe
Choć nad woda­mi Morza Śródziem­nego nie brak pop­u­larnych ośrod­ków wypoczynkowych, naj­mod­niejsze kurorty tego kra­ju skupiły się na wybrzeżu Morza Czer­wonego. Tu, w krainie pięknych plaż oraz raf koralowych gwaran­tu­ją­cych ide­alne warun­ki do nurkowa­nia, czeka­ją najws­panial­sze w Afryce kom­pleksy wypoczynkowe. Hurgha­da oraz leżące na Syna­ju Szarm el-Sze­jk czy Dahab przy­cią­ga­ją doskon­ały­mi warunk­a­mi wypoczynku tych, którym marzy się wypoczynek w luk­susie i wygodzie. W tych kuror­tach moż­na spędz­ić wyjątkowe wcza­sy w Egip­cie np. z  BeeFree.pl, gdzie z ofer­ty luk­su­sowych hoteli sko­rzys­tać mogą nawet ci mniej zamożni turyś­ci. Nieco inny charak­ter mają już pry­watne miastecz­ka turysty­czne, w których wypoczy­wa­ją najbo­gat­si. Sahl Hasheesh czy El Gouna to najbardziej eli­tarne ośrod­ki wypoczynkowe, jakie pow­stały w ostat­nich lat­ach w sąsiedztwie ogóln­o­dostęp­nej Hurghady.

Jak moż­na wypocząć w egip­s­kich kuror­tach?
Luk­su­sowe ośrod­ki wypoczynkowe i doskonale przy­go­towane do obsłu­gi turys­tów hotele – te atrakc­je moż­na spotkać w najsłyn­niejszych egip­s­kich kuror­tach. Choć różne są ceny poby­tu, ofer­ty wypoczynku i spędzenia cza­su w luk­su­sowym otocze­niu są dość podob­ne. Nad Morzem Czer­wonym prym wiodą pry­watne, hotelowe  plaże: wyjątkowo czyste i zad­bane, na tere­nie których o wygodę i bez­pieczeńst­wo goś­ci dba szereg pra­cown­ików. Wyciecz­ki fakul­taty­wne lub wyprawy na grz­biecie wiel­błą­da po pustyni, rejsy kata­ma­rana­mi oraz kursy nurkowa­nia to kole­jne ofer­ty, z których turyś­ci bard­zo chęt­nie korzys­ta­ją. Ośrod­ki SPA, korty tenisowe oraz pola gol­fowe to dodatkowe atrakc­je, które twor­zone są w pobliżu wiel­kich kom­plek­sów hote­lars­kich z myślą o tak chęt­nie przy­by­wa­ją­cych do Egip­tu turys­tach. W hotelach dodatkowo moż­na sko­rzys­tać z imprez. Dyskote­ki oraz pokazy ori­en­tal­nych tańców to rozry­w­ki, których trud­no szukać w miejs­cowych restau­rac­jach lub pub­ach. Ponieważ Egipt to kraj islam­s­ki, zabawy takie ogranicza­ją się w zasadzie do obiek­tów służą­cych wyłącznie turys­tom.

Rajskie plaże, mal­own­icze rafy i wyróż­ni­a­jące się żyzną zie­lenią pola gol­fowe – oto atrakc­je, z których moż­na sko­rzys­tać w renomowanych i znanych na całym świecie ośrod­kach wypoczynkowych w Egip­cie. Zato­ka Sze­j­ka, Dahab czy Hurgha­da to miejs­cowoś­ci, w których każdy może w przys­tęp­nej cenie sko­rzys­tać z tak luk­su­sowych atrakcji.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz