Dzieci zaprojektują miasta marzeń

Dzieci zaprojektują miasta marzeń

by -

W najbliższy poniedzi­ałek w Muzem Woli w Warsza­w­ie, w spec­jal­nie zapro­jek­towanej sali eduka­cyjnej mali wiz­jon­erzy będą tworzyć swo­je mias­ta marzeń.

Sala eduka­cyj­na przy ul. Sre­brnej 12 zapełni się mobil­ny­mi klock­a­mi i mata­mi z ele­men­ta­mi miejskiej infra­struk­tu­ry. Kloc­ki zostały spec­jal­nie zapro­jek­towane z prostych, eko­log­icznych mate­ri­ałów w kilkudziesię­ciu mod­ułach oraz w różnych kon­fig­u­rac­jach kolorysty­cznych. Dzię­ki nim, będzie moż­na odt­worzyć warsza­wskie przed­wo­jenne, mod­ernisty­czne budyn­ki i jed­nocześnie trochę poekspery­men­tować. Mali wiz­jon­erzy będą mogli stworzyć swo­je mias­ta marzeń — ksz­tał­tu­jąc przy tym wyobraźnię przestrzen­ną poprzez tworze­nie ulic, alei, placów, skw­erów, osiedli.

Pod okiem ped­a­gogów będą poz­nawały tajni­ki planowa­nia i pro­jek­towa­nia mias­ta, planowa­nia przestrzen­nego i budowa­nia. Zapoz­na­ją się również z cieka­wostka­mi z his­torii warsza­wskiej architek­tu­ry. Pomysły, płynące z głów najmłod­szych warsza­w­iaków, z pewnoś­cią zain­spiru­ją architek­tów, urban­istów i każdego, dla kogo przestrzeń wokół nas ma znacze­nie. Cały dochód ze sprzedaży biletów przez­nac­zony jest na dzi­ała­nia Muzeum Woli. Lab­o­ra­to­ri­um Mias­ta.

START: 07 KWIETNIA 2014 , GODZ. 10:00
WT-ND, 12:00–18:00
MUZEUM WOLI
ODDZIAŁ MUZEUM WARSZAWY, UL. SREBRNA 12

WSTĘP:
DZIECKO: 6 ZŁ
OPIEKUN + DZIECKO: 3 ZŁ + 3 ZŁ
GRUPA (DO 20 OSÓB): 100 ZŁ

Zaję­cia dla grup moż­na zamaw­iać pod adresem: miastoklocki@muzeumwarszawy.pl

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ANIMATORAMI:
WT-PT 16:00–18:00, SB-ND 12:00–18:00
Dzieci do 6 lat zaprasza­my z opieku­na­mi.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz