Dzieci widzą, dzieci robią…

Dzieci widzą, dzieci robią…

by -

Mówi się, że dzieci są kopią rodz­iców. Obser­wu­ją ich zachowa­nia i gesty, wszys­tkie, także te niepoprawne. Krzy­ki, przek­leńst­wa — wszys­tko co wiąże się ze zły­mi emoc­ja­mi maluchy też naśladu­ją. Jak? Bard­zo obra­zowo pokaza­ła to kam­pa­nia  Chil­dren see, Chil­dren do (“Dzieci widzą, dzieci robią”) — stwor­zona przez aus­tral­i­jską orga­ni­za­cję Child Friend­ly.

Dorośli okazu­jąc negaty­wne emoc­je nie nie zwraca­ją uwa­gi, że robią to przy dzieci­ach. Później maluch w relac­jach z rówieśnika­mi wyko­rzys­tu­je zachowanie, które zna z domu… bywa, że sto­su­je je również w sto­sunku do innych członków rodziny…

Moż­na upom­i­nać, przy­pom­i­nać, prosić ale, jeśli sam nie jesteś wzorem, nie wyma­gaj wzorowego zachowa­nia od dziec­ka. Najskuteczniejszą metodą jest dobry przykład. Dzieci naśladu­ją zachowa­nia dorosłych. Wszys­tkie! Hasło spo­tu Make your influ­ence pos­i­tive” (“Uczyń twój wpływ pozy­ty­wnym”) ma przy­pom­nieć rodz­i­com, że są odpowiedzial­ni za wychowanie dzieci, a także za ich zachowa­nia czy nawy­ki w przyszłoś­ci.

Kam­pa­nia została zle­cona przez NAPCAN (Nation­al Asso­ci­a­tion for the Pre­ven­tion of Child Abuse and Neglect), aus­tral­i­jską orga­ni­za­cję zaj­mu­jącą się zapo­b­ie­ganiem stosowa­nia prze­mo­cy wobec dzieci. Do tej pory film pro­mu­ją­cy kam­panię dostał wyświ­et­lony 10 mil­ionów razy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz