Domowe sposoby na łupież

Domowe sposoby na łupież

by -

Łupież to bez wąt­pi­enia jeden z najwięk­szych kosz­marów zarówno kobi­et, jak i mężczyzn. Co zro­bić jeśli kon­wencjon­alne metody radzenia sobie z nim nie przynoszą rezul­tatów? Warto w takim razie sięgnąć po metody, jakie stosowały nasze bab­cie.

Znien­aw­id­zone białe płat­ki, określane w języku spec­jal­istów mianem „łupieżu suchego”, pow­sta­ją w skutek nad­miernego złuszcza­nia się naskór­ka na naszej głowie. Może to być wynikiem stosowa­nia na przykład nieod­powied­nich kos­me­tyków. Może to być również efekt naduży­wa­nia preparatów do styl­iza­cji np. lakierów lub pianek. Eksper­ci uważa­ją również, że łupież pojaw­ia się jako kon­sek­wenc­ja stosowa­nia nieod­powied­niej diety. Do tego dochodzi jeszcze przemęcze­nie, stres oraz przewlekłe choro­by, które również mogą nasi­lać nieprzy­jemne objawy. Nieko­rzyst­nie na skórę głowy dzi­ała również basenowa, chlorowana woda.

Najprost­szą metodą, aby pozbyć się prob­le­mu, jest oczy­wiś­cie zakup odpowied­nich kos­me­tyków prze­ci­włupieżowych. Moż­na jed­nak również zwró­cić się w stronę bardziej nat­u­ral­nych metod, stosowanych kiedyś przez nasze bab­cie.

Cytryną i pokrzy­wą w łupież
Jed­nym z częs­to stosowanych sposobów na walkę z łupieżem jest płukanie włosów w rozt­worze z  pokrzy­wy. Wystar­czy kupić gotową herbatkę z pokrzy­wy, zalać wrzątkiem i wypłukać nią włosy po wystyg­nię­ciu. Tej metody nie zale­ca się jed­nak pan­iom o jas­nych włosach, gdyż wywar może pozostaw­ić na nich zielone prze­bar­wienia.

Kole­jnym, domowym sposobem, wal­ki z łupieżem ma być masecz­ka z jaj­ka. Najpierw należy ubić pianę z jed­nego biał­ka, a następ­nie dodać do niej żółtko. Po połącze­niu mieszankę nakładamy na głowę i po 30 min­u­tach spłuku­je­my chłod­ną wodą. Podob­nie moż­na wyko­rzys­tać jogurt nat­u­ral­ny.

Prostym i tan­im sposobem wyda­je się być również meto­da „cytrynowa”. Wystar­czy przekroić owoc na pół i jed­ną z częś­ci masować, przez około 10 min­ut skórę głowy. Taki masaż trze­ba pow­tarzać codzi­en­nie przez tydzień. Po jego wyko­na­niu zale­ca się jed­nak jeszcze umy­cie włosów szam­ponem prze­ci­włupieżowym.

Kurac­ja pod okiem eksper­ta
Eksper­ci zde­cy­dowanie jed­nak zale­ca­ją stosowanie bardziej nowoczes­nych sposobów. Jeśli łupież pojaw­ił się sto­sunkowo niedawno, moż­na na początek sięgnąć po sprawd­zony szam­pon prze­ci­włupieżowy, na przykład firmy L’Oreal. Nato­mi­ast jeśli zma­gasz się z prob­le­mem od dłuższego cza­su i zdążyłaś przetestować już kil­ka pro­duk­tów dostęp­nych w droge­ri­ach, warto rozważyć wiz­ytę u spec­jal­isty. Będzie on w stanie nie tylko pole­cić skuteczne kos­me­ty­ki, ale przede wszys­tkim wyp­isać recep­tę na odpowied­nie leki.

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

  1. domowe sposo­by jed­nak nie każde­mu poma­ga­ją i tak też było w moim przy­pad­ku, pomógł mi dopiero szam­pon Piro­lam, 4 tygod­nie stosowa­nia co dru­gi dzień i włosy znowu stały się gład­kie i lśni,ąc e 😉

  2. Sama co praw­da nie uży­wałam szam­ponu piro­lam, ale dał świetne efek­ty w lecze­niu łupieżu u mojego męża i starszego syna. Strasznie im się sypało na ramiona i Młody cią­gle głowę dra­pał. Ale po 3 myci­ach piro­lamem było lep­iej i nawet im nie musi­ałam przy­pom­i­nać, żeby stosowali ten szam­pon. Sami widząc jak poma­ga poprosili, bym kole­jny kupiła, żeby mogli myć nim przez jak­iś czas głowę w ramach pro­fi­lak­ty­ki 😀

Dodaj komentarz