Domowe nauczanie alternatywą dla tradycyjnej szkoły

Domowe nauczanie alternatywą dla tradycyjnej szkoły

by -

Edukac­ja domowa  to nauczanie dzieci przez rodz­iców lub opiekunów oraz wyz­nac­zone przez nie oso­by. Zaję­cia odby­wa­ją się poza sys­te­mem edukacji szkol­nej. Taka for­ma ksz­tałce­nia jest dopuszc­zona w pol­skim sys­temie prawnym od 1991 roku. Nadal jed­nak nie cieszy się dużą pop­u­larnoś­cią. W Polsce takich rodzin jest około 500.

 – Nauczanie domowe jest cza­sa­mi mylone z indy­wid­u­al­nym tok­iem naucza­nia. To nie ma nic wspól­nego z byciem w szkole i przy­chodze­niem nauczy­cieli do domu. Dzieci są pod opieką rodz­iców. Nauczy­ciele mogą przy­chodz­ić, o ile rzeczy­wiś­cie rodz­ice zde­cy­du­ją się na taką for­mę naucza­nia domowego. Orga­nizu­ją to w taki sposób, jaki im pasu­jemówi Agniesz­ka Potoc­ka, która zde­cy­dowała się sama zająć edukacją swoich dzieci.

Podob­nie jak w trady­cyjnej placów­ce, najwyższą władzę w naucza­niu poza­szkol­nym ma dyrek­tor. Ten, na wniosek rodz­iców może wydać zez­wole­nie na speł­ni­an­ie obow­iązku szkol­nego poprzez edukację domową. Dyrek­tor także określa warun­ki speł­ni­a­nia obow­iązku edukacji poza­szkol­nej. Rodz­ice, którzy zde­cy­du­ją się uczyć swo­je dzieci, nie muszą mieć wyk­sz­tałce­nia ped­a­gog­icznego.

W szkole pracu­je się na oce­ny. Ci słab­si uczniowie mają tam gorszy start i mniejsze możli­woś­ci, żeby się wykazać. Ich osiąg­nię­cie na trójkę czy na czwórkę nie jest tym samym czym trój­ka czy czwór­ka ucz­nia na przykład bard­zo zdol­nego, który ma dużo lep­sze możli­woś­ci w domu – wyjaś­nia agencji infor­ma­cyjnej Newse­ria Lifestyle Agniesz­ka Potoc­ka.

Dzię­ki takiej formie edukacji dziecko może się uczyć wszys­tkiego, co go ciekawi i w takim tem­pie, jakie jest dla niego najlep­sze. Najwięcej dzieci w domu uczy się w Stanach Zjed­noc­zonych. Jest ich aż 2,5 mil­iona. Tamte­jszy sys­tem pozwala także na to, aby w ramach domowego naucza­nia ukończyć takie prestiżowe uczel­nie jak Har­vard i Prince­ton. W Polsce rodz­ice, którzy eduku­ją swo­je dzieci w domu, zrzesza­ją się w ramach dwóch sto­warzyszeń —  Edukacji Domowej i Edukacji w Rodzinie.

źródło: lifestyle.newseria.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz