Dolce&Gabbana Bambini — baśniowa wiosna i lato

Dolce&Gabbana Bambini — baśniowa wiosna i lato

by -

O czym marzy każde dziecko? — pyta­ją sami siebie Domeni­co Dolce i Ste­fano Gab­bana i zaraz odpowiada­ją: — Chce wyglą­dać jak mama lub tata! To trafne spostrzeże­nie przyświeca Dolce&Gabbana już od wielu sezonów. Słyn­ny włos­ki duet pro­jek­tan­tów zaprasza najmłod­szych klien­tów kole­jny raz na Sycylię, do królest­wa koronek, pach­ną­cych kwiatów i Dolce Vita!

Dolce&Gabbana niejed­nokrot­nie dowodzili, że zna­ją się na dziecięcej modzie jak mało kto. Kolekc­je dla najmłod­szych przy­go­towu­ją zawsze z równie wielkim zaan­gażowaniem, co te przez­nac­zone dla dorosłych. Pro­jek­tan­ci stara­ją się odt­worzyć to, co pokazu­ją pod­czas Tygod­nia Mody w Medi­olanie. Tak było również w przy­pad­ku najnowszej, wiosen­no-let­niej Dolce&Gabbana Collezione Bam­bi­ni.

Kwit­nące wiśnie, migdałow­ce czy maki, ażurowe koron­ki i zwiewne mgieł­ki, talia pod­kreślona pask­iem, nadru­ki inspirowane sztuką anty­czną. Pełno tu sukienek, stwor­zonych z myślą o let­nich przyję­ci­ach na świeżym powi­etrzu. Są tak piękne, że trud­no oder­wać od nich wzrok i… trud­no się zde­cy­dować, czy ład­niejsza jest ta w mal­owane kwiaty, czy może ta uszy­ta z błęk­it­nej koron­ki? Każ­da z nich jest niepow­tarzal­na, każ­da zamieni dziew­czynkę w prawdzi­wą włoską księżniczkę, wiosen­ną wróżkę lub małą damę. Warto także zwró­cić uwagę na dodat­ki. Kwieciste opas­ki, wzorzyste san­dał­ki, pas­ki zdo­bione klam­rą w ksz­tał­cie rzym­skiej mon­e­ty — tutaj każdy szczegół jest prze­myślany i dopra­cow­any!

W tym wyjątkowo kobiecym towarzys­t­wie pojaw­ia się kil­ka par spod­ni — cygaret­ki inspirowane stylem lat pięćdziesią­tych. Jest też coś dla małych dżen­tel­menów. Styl sycyli­jskiego chłop­ca sprzed pół wieku. Nosi bermudy na kan­cik i wygodne skórzane san­dał­ki, na ofic­jalne okaz­je zakła­da — tak jak tata — koszulę z kołnierzykiem i mary­narkę, lubi koszul­ki polo i częs­to wkła­da je w spod­nie. Przy­pom­i­na bohat­era fil­mu Cin­e­ma Par­adiso. Naj­ciekawszy­mi ele­men­ta­mi chłopięcej kolekcji są jed­nak t‑shirty, na których odna­jdziemy stare włoskie ryciny.

Patrząc na te pro­jek­ty nie mamy wąt­pli­woś­ci jakie będą tegoroczne wakac­je. Bard­zo roman­ty­czne, klasy­czne i po pros­tu piękne.

- Dolce Vacan­za! — przekonu­ją nas włoscy pro­jek­tan­ci i zaprasza­ją w wyjątkową, mod­ową podróż. Do świa­ta, w którym jest baśniowo, ale nie dziecin­nie, gdzie jest cukierkowo, ale nie kic­zowa­to, gdzie dzieci mają swój styl i są trak­towane po pros­tu… poważnie!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz