Depresja u dzieci trudna do zdiagnozowania

Depresja u dzieci trudna do zdiagnozowania

by -

Depres­ja to według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia czwarta najpoważniejsza choro­ba na świecie. Cho­ru­ją nie tylko dorośli, ale też dzieci. U najmłod­szych trud­no odróżnić jed­nak zwykłą chan­drę od klasy­cznej depresji.

Małe dzieci częs­to nie potrafią nazwać swoich emocji, a starsze nie zawsze chcą o tym roz­maw­iać, bo nierzad­ko same siebie nie rozu­mieją. Rodz­ice
bagatelizu­ją sprawę albo w ogóle nie zauważa­ją prob­le­mu. Jeśli jed­nak widzą niepoko­jące zmi­any w zachowa­niu dzieci to nie wiedzą, czy mają do czynienia z prze­jś­ciową chan­drą, sezonowym obniże­niem nas­tro­ju czy z depresją. Częs­to objawy te są bard­zo podob­ne i wiążą się z zaburzeni­a­mi nas­tro­ju.

Zdaniem Ewy Ulrich-Załęskiej, psy­choter­apeut­ki dziecięcej z Cen­trum Probal­ans, najmłod­si najczęś­ciej zapada­ją na sezonowe obniże­nie nas­tro­ju, które moż­na zdi­ag­no­zować jed­nak dopiero, kiedy objawy pow­tarza­ją się co roku.

depresjadziecieca

– Jeżeli nasz mały człowiek gorzej syp­ia, inaczej je, nie bard­zo ma ochotę na zabawę, nie intere­su­ją go rzeczy, które go intere­sowały do tej pory, gdzieś przes­ta­je spo­tykać się ze zna­jomy­mi, gorzej się uczy, to są dla nas rodz­iców syg­nały, które mówią, co się dzieje – wyjaś­nia spec­jal­ist­ka w roz­mowie z agencją Newse­ria Lifestyle.

Eksper­ta doda­je, że to, co jest charak­terysty­czne dla depresji sezonowej u dzieci, to również objawy psy­cho­so­maty­czne.

– Czyli z jakiegoś powodu boli głowa, boli brzuch, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdz­ić dlaczego. To wszys­tko, to są takie symp­to­my, które mówią, poszuka­jmy pomo­cy – alar­mu­je Ewa Ulrich-Załęs­ka.

Amerykańs­cy badacze dowodzą, że takie sezonowe obniże­nie nas­tro­ju dopa­da 1 proc. dzieci we wczes­nych okre­sach szkol­nych i 5 proc. diag­nozu­je się u dzieci starszych. Podob­ne objawy mogą wys­tąpić, kiedy w życiu dziec­ka wydarzyło się coś niepoko­jącego, np. zmarła bliska oso­ba, ukochane zwierzę czy pojaw­iły się prob­le­my w szkole.

– Jeżeli widz­imy bard­zo dużą zmi­anę w zachowa­niu dziec­ka, jeżeli ta zmi­ana prze­cią­ga się do około 3 tygod­ni, to należy skon­sul­tować się ze spec­jal­istą – radzi Ewa Ulrich-Załęs­ka.

Według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) na depresję cier­pi już 350 mil­ionów ludzi na całym świecie. Sza­cu­je się, że do 2020 roku może być ona drugim najwięk­szym zagroże­niem dla zdrowia po chorobach układu krąże­nia.

(źródło: lifestyle.newseria.pl)

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz