Jak dbać o stopy dziecka latem?

Jak dbać o stopy dziecka latem?

by -

Dzieci­a­ki uwiel­bi­a­ją let­nie sza­leńst­wa i beztroską zabawę na dworze. Jed­nak nawet w wakac­je nie może­my zapom­i­nać o zapewnie­niu odpowied­niej ochrony ich delikat­nym stopom. Wpłynie to doskonale także na kom­fort malucha, dając mu możli­wość swo­bod­nego poz­nawa­nia świa­ta.

Ochrona przed poce­niem

stopyDzieci cią­gle są w ruchu – trud­no im nawet przez chwilę ustać w miejs­cu, a co dopiero w wakac­je, kiedy jest tyle ciekawych rzeczy do zro­bi­enia. Jeśli dodamy do tego słońce i wysok­ie tem­per­atu­ry, to uciecz­ka przed potem stanie się wręcz niemożli­wa. Warto pamię­tać, że ciepłe i wilgo­tne środowisko sprzy­ja roz­wo­jowi wielu chorób stóp, a mokra skóra łatwiej ule­ga otar­ciom czy odparzeniom. Dlat­ego postara­jmy się zachować ją jak najdłużej świeżą i suchą! Przede wszys­tkim – o ile to możli­we – zrezygnu­jmy ze skar­petek bądź też zakłada­jmy te luźne, wyko­nane z odd­y­cha­ją­cych mate­ri­ałów. Przy­datne będą także przewiewne buty oraz kos­me­ty­ki, np. delikat­ny dezodor­ant dla starsza­ków czy zasyp­ka do stóp.

Pokon­ać intruza

Pod­czas waka­cyjnych wycieczek na stopach dzieci częs­to pojaw­ia­ją się „niech­ciani goś­cie”. Mało wygodne lub niezbyt roz­chod­zone buty bywa­ją przy­czyną pow­stawa­nia bolesnych pęcherzy. Wypełnione płynem bąble utrud­ni­a­ją chodze­nie i częs­to pozbaw­ia­ją dziecko możli­woś­ci akty­wnego spędza­nia cza­su. Nauczmy maluchy, by nigdy nie prze­bi­jały pęcherzy, a raczej chroniły uszkod­zoną skórę przed zakaże­niem. Dobrym rozwiązaniem będzie nalepi­e­nie spec­jal­nego plas­tra ochron­nego, który ułatwi poruszanie się. W wyniku ociera­nia czy ucisku pow­sta­ją też odcis­ki – warto rozmiękczać je i usuwać za pomocą odpowied­nich preparatów.

Basenowe przy­gody

Pły­wanie na base­nie czy pub­licznym kąpielisku to wspani­ała zabawa, jed­nak dla wielu dzieci skończyć się ona może pow­stawaniem nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Jed­nym ze schorzeń, które może­my „zła­pać” na base­nie, jest grzy­bi­ca stóp, objaw­ia­ją­ca się swędze­niem, zacz­er­wie­nie­niem czy łuszcze­niem skóry i przykrym zapachem. Rozwiązaniem są spec­jalne kre­my prze­ci­w­grzy­biczne oraz inne przepisane przez lekarza leki. Łat­wo jest także zaraz­ić się kurza­jka­mi (bro­dawka­mi), związany­mi z zakaże­niem wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego. Te niewielkie, jasne zmi­any przy­pom­i­na­jące pryszcze i mające zwyk­le pośrod­ku małe czarne kropecz­ki potrafią przys­porzyć sporo bólu. Może­my się ich pozbyć, się­ga­jąc po spray do usuwa­nia bro­dawek na stopach np. mar­ki Scholl lub inne spec­jal­isty­czne pro­duk­ty.

Pamię­ta­jmy – jeśli tylko zachowamy ostrożność i będziemy przestrze­gać zasad higieny, to stopy naszego malucha na pewno nie ucier­pią pod­czas waka­cyjnych sza­leństw.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz