Czy moje dziecko jest gotowe na pójście do szkoły?

Czy moje dziecko jest gotowe na pójście do szkoły?

by -
Gotowość szkolna to niezwykle modne ostatnio hasło, szczególnie, że już wkrótce do szkoły pójdą obowiązkowo sześciolatki. Czy wiemy tak naprawdę, co ono oznacza? W jaki sposób sprawdzić, czy dziecko jest gotowe na naukę w szkole?

Porady spec­jal­istów

Opinię doty­czącą gotowoś­ci szkol­nej naszego dziec­ka ma obow­iązek wydać placówka przed­szkol­na, do której uczęszcza­ło lub uczęszcza. Duża część przed­szkoli przy­go­towu­je tego rodza­ju oce­ny nawet nad­pro­gramowo, znacznie częś­ciej niż raz w roku, aby rodz­ice byli na bieżą­co z postę­pa­mi i ewen­tu­al­ny­mi prob­le­ma­mi swo­jego malucha. Jeżeli okaże się, że dziecko ma więk­sze bra­ki bądź wyda­je nam się, że nie jest psy­chicznie przy­go­towane na takie wyzwanie, może­my zgłosić się do odpowiada­jącej nasze­mu miejs­cu zamieszka­nia porad­ni psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­icznej. Tam, po dokład­nym zbada­niu dziec­ka zostanie wys­taw­iona oce­na gotowoś­ci szkol­nej oraz – w uza­sad­nionych przy­pad­kach – wniosek o odrocze­nie obow­iązku szkol­nego.

Własne obserwac­je

naukaOpinia spec­jal­istów jest bez­cen­na – w końcu nie bez powodu kończyli oni odpowied­nie szkoły oraz lata­mi zdoby­wali doświad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi. Z drugiej strony jed­nak, to my sami najlepiej znamy swo­ją pociechę i obser­wu­je­my jej zachowanie pod­czas codzi­en­nej zabawy czy innych akty­wnoś­ci. Dlat­ego sami również powin­niśmy dokład­nie obser­wować dziecko, sprawdza­jąc, jak rozwi­ja się w poszczegól­nych obszarach. Warto odnaleźć w Internecie przykład­owe anki­ety do oce­ny gotowoś­ci szkol­nej, dzię­ki którym będziemy wiedzieć dokład­nie, z jaki­mi zada­ni­a­mi w danym obszarze powinien sobie radz­ić maluch gotowy na pójś­cie do pier­wszej klasy.

Jak pomóc dziecku?

Zauważyłeś, że dziecko nadal nie radzi sobie z wielo­ma zada­ni­a­mi i obaw­iasz się, że nie podoła oczeki­wan­iom nauczy­cieli w szkole? Warto poćwiczyć z nim zada­nia, które powin­no bez prob­le­mu wykony­wać na danym etapie roz­wo­ju. Pomoc­ne okażą się tutaj przy­go­towane przez spec­jal­istów książ­ki czy kar­ty pra­cy do edukacji przed­szkol­nej — część z nich stwor­zono spec­jal­nie z myślą o pra­cy w domu. Wiele wartoś­ciowych pomo­cy eduka­cyjnych oraz podręczników szkol­nych zna­jdziemy na Merlin.pl. W tym znanym sklepie inter­ne­towym szy­bko i bezprob­le­mowo zdobędziemy tanie podręczni­ki dla dzieci w każdym wieku – a wszys­tko to za pośred­nictwem tylko jed­nej strony. Może­my zaopa­trzyć się także w gry eduka­cyjne, jak również zapisać malucha na zaję­cia dodatkowe, które przy­go­tu­ją dziecko do współpra­cy w grupie.

Gotowość szkol­na to nie tylko puste hasło – to waż­na infor­ma­c­ja dla rodz­iców. Warto zaw­cza­su zacząć obser­wować naszą pociechę pod kątem potrzeb­nych w szkole umiejęt­noś­ci, aby w razie prob­lemów móc zareagować na czas.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz