Tylko cztery na dziesięć rodzin zjada codziennie wspólny posiłek

Tylko cztery na dziesięć rodzin zjada codziennie wspólny posiłek

by -
Życie w ciągłym biegu czy częste zabieranie pracy do domu powodują, że polskie rodziny coraz rzadziej jadają wspólnie. Tylko cztery rodziny na dziesięć je razem codziennie któryś z posiłków. Kiedy domownikom uda się spotkać przy stole, zazwyczaj wykorzystują ten czas na rozmowy o bieżących sprawach osobistych. Rozmowę często zastępuje też oglądanie telewizji czy słuchanie radia. 35 procent badanych deklaruje, że czas przy stole bywa dla nich też okazją do rodzinnych kłótni.

 

f8dfe48a855d345a_Dinner.jpg.xxxlarge_2x

Najczęś­ciej wspól­nie zjadanym przez pol­ską rodz­inę posiłkiem jest obi­ad. Zwyk­le ma to miejsce dopiero po połud­niu, kiedy wszyscy są już w domu. Z kolei śni­adanie jest posiłkiem, który Pola­cy najrzadziej zjada­ją razem.

Dla Polaków wspólne bycie przy stole to przede wszys­tkim roz­mowa. Głównie poruszane są tem­aty związane z rodz­iną, pracą, życiem zawodowym. Rzadziej roz­maw­iamy o bieżącej sytu­acji w kra­ju. Gadżetem najczęś­ciej towarzyszą­cym nam we wspól­nym jedze­niu jest telewiz­or, na drugim miejs­cu – radio. Posił­ki bard­zo częs­to prz­ery­wa nam tele­fon, co potwierdza, że prowadz­imy życie w biegu – mówi agencji infor­ma­cyjnej Newse­ria Lifestyle Alek­san­dra Burżac­ka, ekspert mar­ki Mosso pro­duku­jącej wyro­by spoży­w­cze, która przeprowadz­iła wśród Polaków badanie doty­czące wspól­nego spędza­nia cza­su przy stole.

Wspólne posił­ki to dla więk­szoś­ci badanych możli­wość wzmoc­nienia więzi z najbliższy­mi, zbu­dowa­nia więzi z członka­mi rodziny oraz czas na odreagowanie prob­lemów, możli­wość bycia wysłuchanym i zrozu­mi­anym. Nieste­ty, inten­sy­wność dzisiejszego życia spraw­ia, że Pola­cy mają coraz mnie okazji do wspól­nego jedzenia, a jeśli nawet już się ona nadarzy, to trwa krótko.

Pola­cy spędza­ją wspól­nie przy stole śred­nio 30 min­ut. Szko­da, że nie jesteśmy jed­nym z kra­jów śródziem­nych,  jak Hisz­pa­nia czy Włochy, których przed­staw­iciele spędza­ją ze sobą 2–3 godziny i znani są właśnie z pasji do jedzenia, do cele­browa­nia wspól­nego cza­su przy stole. Rzeczy­wiś­cie cieszą się, że siedzą razem przy stole – pod­kreśla Alek­san­dra Burżac­ka.

Badanie pokaza­ło też, że dla 35 proc. anki­etowanych wspólne siedze­nie przy stole bywa też okazją do kłót­ni. Najczęś­ciej jed­nak jest to czas, kiedy rodz­i­na może przy okazji obiadu lub kolacji spoko­jnie poroz­maw­iać o wszys­tkim, co wydarzyło się w ciągu dnia, oraz miło spędz­ić czas, wzmac­ni­a­jąc w ten sposób poczu­cie bez­pieczeńst­wa i bliskoś­ci.

źródło: lifestyle.newseria.pl

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz