Czego boi się kobieta w ciąży?

Czego boi się kobieta w ciąży?

by -

Ciąża to wyjątkowy czas, w którym przyszła mama zma­ga się z różny­mi prob­le­ma­mi, wyzwa­ni­a­mi i decyz­ja­mi. Aż 38 proc. ciężarnych kobi­et obaw­ia się, że po urodze­niu dziec­ka ich rodz­i­na popad­nie w finan­sowe tara­p­aty — wyni­ka z badań firmy Mill­ward­Brown­Health­care  na zlece­nie Pol­skiego Banku Komórek Macierzystych.

Im przyszła mama starsza, tym bardziej obaw­ia się o utratę pozy­cji zawodowej. O etat boi się 17 proc. tych, które rodzą po raz pier­wszy i 23 proc. matek w drugiej ciąży. O przyszłość finan­sową rodziny obaw­ia się aż 38 proc. kobi­et. Główny Urząd Statysty­czny opub­likował niedawno raport z którego wyni­ka, że bie­da najczęś­ciej doty­ka tych, którzy mają dzieci. Na 8,9 mln dzieci w wieku do 24 lat w niedostatku lub biedzie żyje 1,4 mln. Z tego praw­ie pół mil­iona nie doja­da i niemal tyle samo nie ma podręczników do szkoły.

Poród i zdrowie dziec­ka
Kobi­ety, pytane ogól­nie o obawy, wskazy­wały na niepewność doty­czącą zdrowia dziec­ka (48 proc. matek debi­u­tu­ją­cych i 46 proc. mam doświad­c­zonych). 53 proc. matek debi­u­tu­ją­cych wskaza­ło na niepewność doty­czącą samego poro­du, pod­czas gdy wśród doświad­c­zonych matek takie obawy ma 38 proc.

Wśród matek w pier­wszej ciąży co trze­cia (33 proc.) wyrażała obawy o to, jak zmieni się ich życie, gdy dziecko pojawi się na świecie. Wśród doświad­c­zonych matek już tylko co pią­ta (21 proc.) wyrażała takie wąt­pli­woś­ci.

Postawy i potrze­by kobi­et w ciąży zarówno debi­u­tu­ją­cych w roli mamy, jak i posi­ada­ją­cych już dziecko w aspekcie zdrowot­nym okaza­ły się w wielu punk­tach odmi­enne. Doświad­czenia wynika­jące z pier­wszej ciąży i poro­du wyraźnie wpły­wa­ją na późniejsze postawy życiowe kobi­et. Mamy doświad­c­zone rzadziej niż mamy debi­u­tan­t­ki uczest­niczą w spotka­ni­ach dla kobi­et w ciąży, korzys­ta­ją ze szkoły rodzenia, szuka­ją wspar­cia wśród blis­kich, a nawet rezygnu­ją z częstych kon­sul­tacji z lekarzem ginekolo­giem.

Przesądy i …
W obu gru­pach nadal znaczny odsetek kobi­et wierzy w przesądy. 23 proc. debi­u­tu­ją­cych i 17 proc. doświad­c­zonych matek wierzy, że w ciąży nie moż­na far­bować włosów. Odpowied­nio 9 i 12 proc. wierzy, że dotknię­cie brzucha ciężarnej kobi­ety przynosi szczęś­cie, a 11 i 13 proc. — że w ciąży z chłopcem kobi­eta wyglą­da ład­nie, a z dziew­czynką — gorzej.

Wśród obaw o pier­wsze miesiące po porodzie najczęś­ciej wskazy­wana była choro­ba dziec­ka (36 i 45 proc.), karmie­nie pier­sią – czy będzie możli­we i wystar­cza­jące (25 i 24 proc.) oraz czy młode mamy podoła­ją nowym obow­iązkom (32 i 19 proc.). Wśród debi­u­tu­ją­cych matek co czwarta debi­u­tu­ją­ca (25 proc.) wyraża obawę, czy będzie wiedzi­ała, co, jak i dlaczego, czyli np. dlaczego dziecko płacze. Takie obawy ma tylko 3 proc. matek doświad­c­zonych.

Jak o sobie dbamy w ciąży
Kobi­ety pytane o to, jak dbały o siebie i dziecko w ciąży, najczęś­ciej wskazy­wały, że kon­sul­towały się z lekarzem prowadzą­cym (79 i 63 proc.), zmieniły tryb życia (67 i 53 proc.). Jeżeli chodzi o szkołę rodzenia, to sko­rzys­tało z takiej usłu­gi 37 proc. matek debi­u­tu­ją­cych i zaled­wie 11 proc. doświad­c­zonych. Na pobranie i prze­chowywanie krwi pępowinowej w banku zde­cy­dowało się 3 proc. kobi­et w pier­wszej ciąży i 7 proc. tych ciężarnych, które już mają dzieci.

Mimo że kobi­ety deklarowały zmi­anę sty­lu życia, to od picia alko­holu pow­strzy­mało się w ciąży 91 proc. matek debi­u­tu­ją­cych i 85 proc. doświad­c­zonych, a od pale­nia papierosów – odpowied­nio 83 i 77 proc.

Jak mówi szef Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego prof. Prze­mysław Oszukows­ki, taki wynik badań pokazu­je, że nadal ist­nieje gru­pa osób, które trze­ba edukować, ponieważ nie mają pod­sta­wowej wiedzy na tem­at szkodli­woś­ci picia i pale­nia w ciąży. – Nawet jeden kieliszek wina wyp­i­ty w cza­sie ciąży może wpłynąć na uszkodzenia ośrod­kowego układu ner­wowego dziec­ka – tłu­maczył ginekolog.

Bada­nia przeprowad­zone w grud­niu 2013 r. przez Pol­s­ki Bank Komórek Macierzystych (PBKM) wraz z Mill­ward Brown Health­care na grupie 300 pol­s­kich kobi­et będą­cych między 4 a 9 miesiącem ciąży.

4 KOMENTARZE

  1. I sure know that feel­ing! After 3 days of labor, I didn’t have to go “under the knife”, but I’m pos­i­tive if I had been any­where oth­er than home, that would have been the end result. My body worked, and I gave birth! Yeah, body! Hugs to you Glo, April PS SO hap­py to have found your blog!

  2. Hel­lo. I just realise that I found per­fect images for my dis­ser­ta­tion. Would you mind if I use this images for my Phd dis­ser­ta­tion? I will men­tioned on the dis­ser­ta­tion who took this images. Also, the date on the images 04/10/2010, is that Ron’s writ­ing or yours? If you could help me on this, it will be great! Thank you very much,Sua

Dodaj komentarz