Czas na szparagi!

Czas na szparagi!

Szpara­gi są skarb­nicą wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych. Zapo­b­ie­ga­ją pow­stawa­niu nowot­worów, odpowiada­ją za praw­idłowy rozwój pło­du, wspo­ma­ga­ją kobi­ety karmiące pier­sią i odchudza­ją, ponieważ w 100 g zaw­ier­a­ją tylko 18 kcal. Pon­ad­to szpara­gi są jed­nym z najskuteczniejszych afrodyz­jaków.

Szpara­gi białe, zielone i fio­le­towe
Są pęda­mi tego samego gatunku, a ich odmi­en­na bar­wa wyni­ka z różnego sposobu uprawy.

szpara­gi zielone ich wypust­ki wyras­ta­ją wysoko nad powierzch­nię zie­mi i pod wpły­wem słoń­ca zabar­wią się na kolor zielony. Zielone szpara­gi są naj­cieńsze ze wszys­t­kich odmi­an, bardziej aro­maty­czne, ostre i wyraziste w smaku. Zielone szpara­gi są miękkie i nie trze­ba ich obier­ać przed gotowaniem. W związku z tym posi­ada­ją najwięcej prozdrowot­nych właś­ci­woś­ci, ponieważ pod skórką zna­j­du­je się całe bogact­wo skład­ników min­er­al­nych, takich jak potas, mag­nez, fos­for czy wapń. Szpara­gi zielone są upraw­iane na więk­szoś­ci amerykańs­kich upraw. Pop­u­larność zyskały także we Francji.

szpara­gi białe ros­ną pod ziemią i nie dociera do nich światło słoneczne, w związku z tym nie mogą wyt­warzać żad­nego bar­wni­ka. Są śred­niej gruboś­ci i charak­teryzu­ją się delikat­nym i łagod­nym smakiem. Białe szpara­gi są tward­sze od zielonych, w związku z tym przed gotowaniem należy je obrać, przez co tracą cenne wartoś­ci odży­w­cze. W Polsce białe szpara­gi są upraw­iane w Wielkopolsce.

szpara­gi fio­le­towe ros­ną tylko kil­ka cen­tymetrów nad ziemią i posi­ada­ją grubą łodygę o bar­wie pur­purowo-fio­le­towej. Fio­le­towe szpara­gi różnią się od zielonych i białych tym, że zaw­ier­a­ją więcej cukrów i mniejszą ilość błon­ni­ka. Ta odmi­ana szparagów jest trud­na w upraw­ie, ponieważ mogą one ros­nąć jedynie przez krótką chwilę i należy je zebrać, zan­im pod wpły­wem słoń­ca zabar­wią się na kolor zielony. W związku z tym spo­ty­ka się je dość rzad­ko (głównie w Anglii i we Włoszech).

szparagi

Właś­ci­woś­ci odży­w­cze i lecznicze szparagów

Szpara­gi są diete­ty­czne, ponieważ w 100 g zaw­ier­a­ją tylko 18 kalorii. Mimo niskiej kalo­rycznoś­ci i zawartoś­ci 95 pro­cent wody szpara­gi są skarb­nicą wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, takich jak:

  • kwas foliowy, który jest niezbęd­nym pier­wiastkiem dla kobi­et planu­ją­cych ciążę, ponieważ odpowia­da za praw­idłowy rozwój pło­du. Kwas foliowy spowal­nia pro­ces starzenia i poma­ga w regen­er­acji uszkod­zonych komórek, wspo­ma­ga także pracę układu krąże­nia;
  • wit­a­miny A , C i E oraz beta-karoten — popraw­ia­ją kondy­cję naszej skóry, włosów i paznok­ci;
  • asparag­i­na — wspo­ma­ga pracę nerek i odpowia­da za praw­idłowy poziom nawod­nienia orga­niz­mu;
  • wapń, fos­for, potas — dwa pier­wsze pier­wiast­ki odpowiada­ją za kondy­cję naszych koś­ci i zębów. Z kolei wyso­ka ilość pota­su oraz niska zawartość sodu w połącze­niu z asparag­iną spraw­ia­ją, że szpara­gi mają właś­ci­woś­ci moc­zopędne;
  • glu­ta­tion — wzmac­nia układ odpornoś­ciowy, wspo­ma­ga­ją wątrobę w pro­ce­sie oczyszcza­niu orga­niz­mu z toksyn, zapo­b­ie­ga roz­wo­jowi komórek nowot­worowych oraz choro­by Alzheimera;
  • błon­nik — popraw­ia perys­tal­tykę jelit;
  • inuli­na — zapew­nia praw­idłowe funkcjonowanie układu pokar­mowego;

1 KOMENTARZ

  1. Pole­cam proste “paszteci­ki” z cias­ta fran­cuskiego, połóż plas­ter sera, plas­ter szyn­ki, najlepiej Parmeńskiej, szparag- zielony 1 szt., złóż cias­to w mini kop­ertę i do piekarni­ka na 20 min­ut! Gorą­co pole­cam!

Dodaj komentarz