Codzienna kąpiel dziecka – czy jest konieczna?

Codzienna kąpiel dziecka – czy jest konieczna?

by -

Wiec­zor­na kąpiel to nie lada wyzwanie dla rodz­iców i dziec­ka. Powin­na być miłym doświad­cze­niem, które uspokoi i zre­lak­su­je malusz­ka przed noc­nym wypoczynkiem. Jed­nak cza­sem moż­na się zas­tanow­ić, czy konieczne jest codzi­enne mycie niemowla­ka, sko­ro nie ma on możli­woś­ci się ubrudz­ić? I czy jest to bez­pieczne dla jego wrażli­wej skóry?

Rytm dnia dziec­ka
Pier­wszym punk­tem prze­maw­ia­ją­cym na korzyść codzi­en­nej kąpieli jest wyz­nacze­nie maluszkowi stałego ryt­mu dnia. Dzię­ki temu łatwiej mu odróżnić poranek od wiec­zo­ra. Pon­ad­to niezwyk­le waż­na w życiu małego człowieka jest ruty­na, która daje mu poczu­cie bez­pieczeńst­wa i uspoka­ja go.

Kąpiel dziecka

Higiena małego dziec­ka
Pomi­mo że taki berbeć nie bie­ga, nie skacze w kałuży, nie wyciera kurzu malutki­mi paluszka­mi, to jed­nak pod koniec dnia nie jest ide­al­nie czysty. Maluch poci się i może się wybrudz­ić np. ulanym pokarmem. I choć prze­my­wamy pupę przy każdej zmi­an­ie pielusz­ki, to jed­nak nic nie zastąpi dokład­nego mycia w cza­sie wiec­zornej kąpieli kos­me­tyka­mi przez­nac­zony­mi dla najmłod­szych. Delikat­na i wrażli­wa skóra bard­zo tego potrze­bu­je, ponieważ naj­drob­niejszy brud czy odrobi­na potu mogą wywołać uciążli­wą wysyp­kę. Nic się nie stanie, jeśli raz na jak­iś czas zrezygnu­je­my z tego rytu­ału (np. w trak­cie wyjaz­du w miejsce, gdzie nie ma odpowied­nich warunk­ów), lep­iej jed­nak, jeśli nie będzie się to zdarza­ło zbyt częs­to.

Z dbałoś­cią
Czy jed­nak ta codzi­en­na kąpiel nie szkodzi skórze niemowla­ka? Nie, jeśli sto­su­je­my odpowied­nie preparaty. Sprawdzą się kos­me­ty­ki takich marek jak Mik­sa – przez­nac­zone do pielę­gnacji wrażli­wej skóry malusz­ka, np. lipi­d­owy żel do ciała i włosów bez mydła.Pro­duk­ty dedykowane dzieciom posi­ada­ją skład­ni­ki, które pozostaw­ia­ją na skórze film ochron­ny, zapo­b­ie­ga­jąc prze­suszeniom, a także łagodne sub­stanc­je myjące, które nie szczyp­ią w oczy, gdy nieopa­trznie się do nich dostaną.

Po kąpieli

Bal­sam do ciała nie jest malu­chowi potrzeb­ny. Warto jed­nak miejs­ca szczegól­nie narażone na otar­cia, jak np. pach­winy, pos­marować kre­mem do przewi­ja­nia, który zmin­i­mal­izu­je ryzyko reakcji aler­gicznych oraz ochroni skórę przed podrażnieni­a­mi. Dla małego człowieka, który spędza więk­szość cza­su w pieluszce, niezwyk­le ważne jest, by pupa była zad­bana i zdrowa. Wszelkie odparzenia spraw­ią dziecku ból i dyskom­fort, co spowodu­je, że maluch będzie niespoko­jny i marud­ny.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Widać ze spon­sorowany artykuł. Ter­az zale­cane jest rzad­sze mycie ńiż codzi­enne bo nawet najde­likatńiejsze kos­me­ty­ki niszczą bari­erę hydrolipi­d­ową skóry dziec­ka.

Dodaj komentarz