Co zrobisz gdy zobaczysz marznące dziecko? Pomożesz?

Co zrobisz gdy zobaczysz marznące dziecko? Pomożesz?

by -

11-let­ni chło­piec siedzi na jed­nym z przys­tanków w Oslo, tłu­maczy, że jest na wycieczce szkol­nej i ktoś ukradł mu kurtkę… W tym samym cza­sie reakc­je ludzi reje­strowały ukryte kamery.

SoS wioski dziecięce Syria

Ekspery­ment został nakrę­cony przez nor­wes­ki odd­zi­ał SOS Wios­ki Dziecięce i ma zachę­cić do pomo­cy wysied­lonym dzieciom w Syrii. “Czy jesteś typem oso­by, która poma­ga, gdy widzi potrze­bu­jącego?” — pyta­ją autorzy fil­mu. Więk­szość prze­chod­niów ofer­u­je chłopcu płaszcze lub rękaw­ice. Po 3 dni­ach od uru­chomienia akcji SMS-owiej zebra­no pon­ad 2 mil­iony koron nor­wes­kich (ok. 100 tys. zło­tych).

- Dzięku­ję bard­zo za najbardziej potrzeb­ne darow­iz­ny. Zimowe noce w Syrii nadal są okrutne, szczegól­nie dla dzieci, które straciły swo­je domy. Wiele z nich miesz­ka w schro­niskach Ciepłe ubra­nia poma­ga­ją im przetr­wać — powiedzi­ała Rasha Muhrez, z SOS Wios­ki Dziecięce w Syrii.

Czy Pola­cy podob­nie jak Nor­we­gowie zdal­i­by test gorą­cych serc?

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz