Chorwacja — wakacje marzeń

Chorwacja — wakacje marzeń

Chorwac­ja znana jest głównie z wybrzeży, które najpiękniej prezen­tu­ją się na tere­nie Dal­macji. Ten kraj przy­cią­ga jed­nak również mias­ta­mi, na tere­nie których nie brak cen­nych zabytków. Gdzie warto się zatrzy­mać? 

Dubrown­ik: stoli­ca Dal­macji, sym­bol Chorwacji
Najważniejsze mias­to na tere­nie tak pop­u­larnej Dal­macji może się pochwal­ić zabytka­mi, które uczyniły Chorwację jed­nym z najpop­u­larniejszych państw na Bałkanach. Tu turyś­ci mogą liczyć na wspani­ałe warun­ki poby­tu, o czym moż­na przekon­ać się na stron­ie edom.pl. Za jej pośred­nictwem moż­na zyskać dostęp do około tysią­ca waka­cyjnych kwa­ter na tere­nie tego mias­ta. Ile kosz­tu­je kom­plek­sowo wyposażony aparta­ment? Za tygod­niowy pobyt w kilku­osobowym mieszka­niu płaci się znacznie mniej niż w hotelach, a śred­nie ceny to około 1500 zło­tych za tygod­niowy pobyt.

Świetne warun­ki ułatwia­ją poz­nawanie zabytków tego mias­ta. Dubrown­ik to przede wszys­tkim pięk­na starówka, którą otacza­ją potężne mury obronne. Forty i basz­ty nie są jedyny­mi zabytka­mi god­ny­mi uwa­gi. Dubrown­ik to również piękne studnie miejskie oraz goty­ck­ie świą­tynie. Pałac Rek­torów z XV wieku oraz ciekawy odwach z charak­terysty­czną wieżą zegarową to kole­jne atrakc­je, których w cza­sie zwiedza­nia dal­matyńskiej stol­i­cy nie moż­na pom­inąć.

Zagrzeb: zapom­ni­ana stoli­ca?
Pomi­jany przez turys­tów pędzą­cych w stronę Wysp Dal­matyńs­kich, Dubrown­i­ka i Istrii Zagrzeb również zasługu­je na uwagę. To nie tylko ważny ośrodek admin­is­tra­cyjny. To mias­to pełne ciekawych budowli, które z pewnoś­cią warto zobaczyć. Ułatwia­ją to aparta­men­ty, które moż­na wyna­jąć w cen­trum mias­ta dzię­ki stron­ie edom.pl. Wśród 160 propozy­cji wyna­j­mu mieszkań moż­na znaleźć ofer­ty kuszące niski­mi cena­mi, dzię­ki którym moż­na spędz­ić kil­ka dni w chorwack­iej stol­i­cy. Co warto zobaczyć w tym cza­sie?

Przed wyrusze­niem w głąb kra­ju warto odwiedz­ić miejs­cowe Muzeum His­to­ryczne Chorwacji oraz podob­ną placówkę skon­cen­trowaną na dzie­jach stol­i­cy tego kra­ju. Z jego przeszłoś­cią moż­na się też zapoz­nać w cza­sie spaceru po his­to­rycznej częś­ci mias­ta. Wśród licznych zabytków sakral­nych wyróż­nia się kat­e­dra Mar­i­ji­na Uzne­sen­ja z XIII wieku oraz jej rówieśnik – koś­ciół św. Mar­ka Zagrzeb i Dubrown­ik to mias­ta, na tere­nie których z piękny­mi zabytka­mi spotkać się moż­na na każdym kroku. Nie są one jedyny­mi mias­ta­mi, którym warto poświę­cić nieco więcej uwa­gi. Split przy­cią­ga słyn­nym pałacem Diok­lec­jana, Tro­gir – wspani­ałą starówką wpisaną na listę UNESCO. Chorwac­ja sta­je się dzię­ki tym mias­tom kra­jem ide­al­nym dla miłośników his­torii, na których niezwykłe pamiąt­ki sprzed wieków czeka­ją tu na każdym kroku.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz