Brak czasu to nie wymówka — czyli błyskawiczna pielęgnacja

Brak czasu to nie wymówka — czyli błyskawiczna pielęgnacja

by -

Kiedy fryz­jer bądź bliska przy­jaciół­ka zwraca nam uwagę, że kondy­c­ja naszych włosów pozostaw­ia wiele do życzenia, prze­ważnie uspraw­iedli­wiamy się brakiem cza­su. Nie sto­su­je­my odpowied­nich odży­wek czy masek do włosów, bo wiecznie gdzieś pędz­imy, a wiec­zorem zwycza­jnie padamy z wycz­er­pa­nia. To jed­nak nie jest dobra wymówka.

Odżywiaj włosy - ekspresowa pielęgnacja
Niewłaś­ci­we kos­me­ty­ki
Jed­nym z grzechów głównych jest niewłaś­ci­we dobranie kos­me­tyków do potrzeb naszych włosów. Inne wyma­gania mają włosy far­bowane (odcień koloryza­cji także ma znacze­nie, bowiem inaczej dbamy o włosy tle­nione), krótkie, półdługie i długie, cienkie, delikatne czy suche. Moż­na pielę­gnację ograniczyć do min­i­mum, ale pod­stawą jest wybranie takich pro­duk­tów, które wło­som pomogą, zami­ast dodatkowo zaszkodz­ić.

Szy­bko, szy­b­ciej, najszy­b­ciej
Nie sto­su­ję odży­w­ki, bo nie mam cza­su trzy­mać jej 5 min­ut na włosach. Lecz fryz­jerzy mówią, że nawet nałoże­nie odży­w­ki na chwilę, już ma wpływ na nasze włosy i może uchronić nas przed ich całkow­itym prze­susze­niem. Poza tym, sko­ro mamy czas na prysznic, dlaczego nie mamy cza­su na odży­wkę? Wystar­czy najpierw umyć włosy, zaap­likować odży­wkę i przytrzy­mać ją na włosach przez czas potrzeb­ny do umy­cia całego ciała. Proste, praw­da? I prze­ważnie tak to wyglą­da, jed­nak zdarza się, że nasze włosy potrze­bu­ją czegoś ekstra, dodatkowego odży­wienia pod postacią mas­ki do włosów. A taki zabieg trud­no sobie wyobraz­ić jako coś błyskaw­icznego.

Speł­ni­a­jąc potrze­by kon­sumen­tów
To, że są na rynku dostęp­ne masecz­ki do twarzy, które wyma­ga­ją jedynie 3‑minutowej aplikacji, wie już prak­ty­cznie każ­da kobi­eta. Warto także zwró­cić uwagę, że tego typu mas­ki są także do stosowa­nia na włosy. Na przykład mar­ka Gar­nier ofer­u­je 1‑minutową maskę Col­or Resist, która (choć przez­nac­zona do włosów far­bowanych) wyśmieni­cie sprawdzi się na zniszc­zone włosy. Pomi­ja­jąc skład­ni­ki pielęgnu­jące kolor włosów, zapew­nia ona przede wszys­tkim naw­ilże­nie i odży­wie­nie, które jest potrzeb­ne tak wło­som far­bowanym, jak i suchym i zniszc­zonym (zwłaszcza, że te typy częs­to się łączą).

Sko­ro aplikac­ja trwa tak krótko, to dlaczego mas­ka, a nie odży­wka? Ponieważ mas­ki do włosów są bogat­sze w skład­ni­ki odży­w­cze, które dzi­ała­ją bardziej inten­sy­wnie i nawet krót­ka aplikac­ja może zdzi­ałać prawdzi­we cuda. Kiedy czas poz­woli, moż­na wybrać maskę regen­er­a­cyjną, nałożyć ją na 15 min­ut i owinąć włosy ręcznikiem, aby w cieple wchłonęły z niej wszys­tko, co najlep­sze. Lecz gdy żyje­my w ciągłym pędzie, warto wypróbować błyskaw­iczną pielę­gnację i zapom­nieć o wszys­t­kich wymówkach.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz