Bezpieczne zabawki

Bezpieczne zabawki

by -

Kolorowych oznaczeń na zabawkach jest tyle, że łat­wo pogu­bić się w ich znacze­niu. Czy wiesz czym bawi się Two­je dziecko? Oto znaczenia poszczegól­nych cer­ty­fikatów jakie powin­ny mieć pro­duk­ty dla dzieci.

 

-Marcus-/ FreeDigitalPhotos.net
-Mar­cus-/ FreeDigitalPhotos.net
CEten znak musi obow­iązkowo wys­tępować na zabawkach. stanowi deklarację pro­du­cen­ta zabaw­ki, że dany pro­dukt speł­nia zasad­nicze wyma­gania i został pod­dany odpowied­niej pro­ce­durze oce­ny zgod­noś­ci z odpowied­ni­mi dyrek­ty­wa­mi doty­czą­cy­mi danego wyrobu. Oznacze­nie powin­no być widoczne (znak nie może mieć mniej niż 5 mm wysokoś­ci), powinien być czytel­ny i trwały. Infor­ma­c­je o dodatkowych znakach i cer­ty­fikat­ach to więk­sza pewność, że pro­dukt jest bez­pieczny.
Poniższe zna­ki — infor­ma­c­je, nie są obow­iązkowe, to czy je zobaczymy na pro­duk­tach zależy wyłącznie od dobrej woli pro­du­cen­ta.
EN71 — to nor­ma europe­js­ka, która określa wymo­gi bez­pieczeńst­wa staw­iane zabawkom. Aby pro­dukt mógł­by być sprzedany na tere­nie UE musi być zgod­ny z tą nor­mą.
Safe Toys– cer­ty­fikat bez­pieczeńst­wa Safe Toys jest przyz­nawany przez nieza­leżny Insty­tut ds. Testów i Cer­ty­fikatów. Potwierdza, że zabawka jest bez­piecz­na, odpowied­nia dla dzieci w oznac­zonym wieku oraz, że speł­nia najwyższe wyma­gania jakoś­ciowe pod wzglę­dem wyko­rzysty­wanych mate­ri­ałów.
TUV – cer­ty­fikat nadany przez nieza­leżne lab­o­ra­to­ria i orga­ni­za­c­je. Potwierdza, że sub­stanc­je wyko­rzys­tane do pro­dukcji zabawek są bez­pieczne dla dzieci. Tylko nieliczne zabaw­ki mogą poszczy­cić się cer­ty­fikatem TUV.
Cer­ty­fikat Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka oraz Cer­ty­fikat Państ­wowego Zakładu Higieny – oznacza­ją, że zabaw­ki przeszły testy prowad­zone przez określonych spec­jal­istów i speł­ni­a­ją normy bez­pieczeńst­wa obow­iązu­jące w praw­ie.
WE – cer­ty­fikat bada­nia typu WE jest potwierdze­niem, ze zabawka speł­nia wymo­gi prawa UE. Ten cer­ty­fikat może wys­taw­ić insty­tuc­ja noty­fikowana, czyli taka, która jest nieza­leż­na od pro­du­cen­tów i kon­sumen­tów oraz dzi­ała obiek­ty­wnie i zgod­nie z obow­iązu­ją­cym prawem.
Fair Trade – oznacza, że zabawka została wypro­dukowana z poszanowaniem pra­cy osób ją wykonu­ją­cych, którzy dostali za swo­ją pracę ucz­ci­wą zapłatę. Fair Trade wspiera rzemieśl­ników i rol­ników, zapo­b­ie­ga wyzyskowi i pięt­nu­je nieucz­ci­wy han­del.
GOTS – Glob­al Organ­ic Tex­tile Stan­dard – oznacza, że zabawka została wypro­dukowana z organ­icznej bawełny, w upraw­ie której nie stosowano pesty­cy­dów ani innych środ­ków chemicznych. Baweł­na może mieć nat­u­ral­ny kolor lub być bar­wiona przy uży­ciu bez­piecznych dla zdrowia ludzi i środowiska bar­wników.
PEFC – ten znak jest potwierdze­niem, że zabawka jest bez­piecz­na i była pro­dukowana zgod­nie z nor­ma­mi eko­log­iczny­mi, eko­nom­iczny­mi i społeczny­mi.
FSC – znak eko­log­iczny dla drew­na, daje gwarancję, że mate­ri­ał wyko­rzys­tany do pro­dukcji pochodzi z lasów gospo­darowanych z zasada­mi ochrony środowiska nat­u­ral­nego, m.in.: uni­ka się stosowa­nia pesty­cy­dów, zachowu­je się martwe drewno do nat­u­ral­nego rozkładu, ochra­nia się rzad­kie gatun­ki fauny i flo­ry, dąży się do zachowa­nia w stanie nat­u­ral­nym częś­ci ekosys­temów leśnych, nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczegól­noś­ci roślin mody­fikowanych gene­ty­cznie, chroni się obszary o wyjątkowych walo­rach społecznych i przy­rod­niczych.
Cer­ty­fikat Öko-Tex Stan­dard 100nadawany przez członków Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia na Rzecz Badań i Roz­wo­ju Ekologii Wyrobów Włóki­en­niczych Öko-Tex. Oznaczane są nim tek­stylia, które nie zaw­ier­a­ją żad­nych czyn­ników rakotwór­czych, bar­wników azo­towych oraz aler­gizu­ją­cych, a także innych szkodli­wych związków, takich jak pesty­cy­dy, formalde­hy­dy czy met­ale ciężkie. Warto szukać znaku Oeko-Tex na odzieży, poś­cieli czy plus­zowych zabawkach dla dzieci.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz