8 powodów dla których warto jeść kaszę jaglaną

8 powodów dla których warto jeść kaszę jaglaną

Kasza jaglana bije reko­rdy sprzedaży. Coraz więcej osób zaczy­na odkry­wać jej zale­ty. Ze wzglę­du na wyjątkowe właś­ci­woś­ci odży­w­cze, lekkos­trawność i aro­maty­czny smak nazy­wana jest królową kasz.

Kasza jaglana

  • Według medy­cyny chińskiej wzmac­nia osłabiony i wychłod­zony orga­nizm.
  • Nie zaw­iera glutenu, dlat­ego mogą ją jeść oso­by z celi­ak­ią i aler­gia­mi, moż­na ją wprowadzać do diety niemowląt jako jeden z pier­wszych pro­duk­tów zbożowych.
  • Jest w niej dużo wit­a­min z grupy B (tiami­na – B1, ryboflaw­ina – B2, piry­doksy­na – B6 oraz kwas pan­totenowy).
  • Zaw­iera krzem, która dzi­ała lecznic­zo na stawy, a także bard­zo korzyst­nie wpły­wa na wygląd paznok­ci, włosów i całej skóry.
  • Ma charak­ter zasad­owy, poma­ga w przy­wróce­niu opty­mal­nego pH dla ustro­ju.
  • Obfi­tu­je w lecy­tynę oraz skład­ni­ki min­er­alne, takie jak: mag­nez, wapń, fos­for, potas, żela­zo.
  • Jest boga­ta w antyoksy­dan­ty, czyli sub­stanc­je wych­wytu­jące i neu­tral­izu­jące wolne rod­ni­ki.
  • Jej wartość ener­gety­cz­na to 346 kcal na 100 g, z czego białko dostar­cza 10,5%, węglowodany 71,6%, a tłuszcz 2,9% energii.

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz