8 ‑letnia Nela zwiedza świat

8 ‑letnia Nela zwiedza świat

by -

Nela podróżu­je od 5 roku życia, jest najmłod­szą reporterką świa­ta. Prowadzi włas­ny pro­gram, w którym przy­bliża wid­zom swo­je przy­gody. Ter­az wraz z mamą naj­ciekawsze z nich opisała w książce „10 niesamow­itych przygód Neli”.

Nela ma zaled­wie 8 lat, była już w Tan­zanii, na Zanz­ibarze, Fil­ip­inach, w Taj­landii, Malezji, Kam­bodży, Indonezji, Peru, Boli­wii, Chile, Etiopii Kenii i na Mau­ri­tiusie. Jej podróże są pełne przygód. W Andach wspięła się na wysokość na pon­ad 4000 m. n.p.m., podzi­wiała Machu Pic­chu, zwiedzała boli­wi­jskie wulka­ny i gejz­ery. Zaprzy­jaźniła się z Masajem w Afryce, głaskała tygrysa w Taj­landii, a na Fil­ip­inach zeszła 120 metrów w głąb jas­kiń. Widziała też 2 mil­iony nietop­erzy wylatujących na żer i obser­wowała piranie i kaj­many w dorzeczach Ama­zon­ki. A w planach ma już kole­jne, niesamowite wyprawy.

Nela odkry­wa przy­rodę, kul­turę i zwierzęta całego świa­ta. Poz­na­je nowe sma­ki, próbu­je potraw i owoców. Jest wrażliwa na cier­pi­e­nie zwierząt, dlat­ego prag­nie pokazy­wać piękno świa­ta i pomóc w ochronie zagrożonych gatunków. Swoi­mi przy­go­da­mi uwiel­bia dzielić się z młod­szy­mi i starszy­mi widza­mi, dlat­ego wszys­tkie relacjonu­je przed kamerą w autorskim pro­gramie „Nela Mała Reporter­ka”, który moż­na oglą­dać od sty­cz­nia 2014 roku na ante­nie TVP.

Nela, „10 niesamow­itych przygód Neli”, Wydawnict­wo Bur­da Książ­ki, cena: 34,90 zł.

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz