5 powodów dla których warto jeść jarmuż

5 powodów dla których warto jeść jarmuż

Jar­muż, jed­na z najs­tarszych odmi­an użytkowych kapusty wraca do łask. Charak­teryzu­je się wyrazistym smakiem, sporą iloś­cią wartoś­ci odży­w­czych i kuli­narną uni­w­er­sal­noś­cią.

Najde­likat­niejsza, najlep­sza część to postrzę­pi­ona fal­bana brzegu liś­cia. Młode list­ki nada­ją się do jedzenia w całoś­ci, nato­mi­ast z więk­szych i starszych należy usunąć  grube łody­gi i ner­wy. Dawno zapom­ni­ane warzy­wo świę­tu­je swój come­back. Dlaczego do diety warto włączyć jar­muż?

Jarmuż

1. Jest łatwy do przyrządzenia. Moż­na go gotować, piec, smażyć. Jest wartoś­ciowym dodatkiem do zup i samodziel­ną potrawą. Jed­na z niewielu roślin, która po zam­roże­niu zysku­je na smaku.

2. Ze wzglę­du na dużą zawartość wit­a­miny A, K, C, beta-karotenu, wap­nia, fos­foru, mag­nezu i żelaza, szczegól­nie pole­cany jest przyszłym matkom oraz dzieciom.

3. Pozwala unor­mować poziom cukru we krwi, dzię­ki temu poma­ga utrzy­mać praw­idłową wagę — sam w sobie jest niskokalo­ryczny, a przy tym ułatwia przemi­anę materii.

4. Japończy­cy robią z jar­mużu aojiru, słyną­cy z obrzy­dli­wego smaku, ale cieszy się opinią panaceum na wiele współczes­nych chorób. Nie jest lekiem, ale suple­mentem diety wspo­ma­ga­ją­cym lecze­nie.

5. Wykazu­je też dzi­ałanie prze­ci­wza­palne. Wstęp­ne bada­nia na zwierzę­tach potwierdz­iły, że jar­muż może mieć wpływ na obniże­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia nowot­worów płuc, prostaty, pier­si i żołąd­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz