25 proc. ciężarnych Polek zmaga się z nadwagą lub otyłością

25 proc. ciężarnych Polek zmaga się z nadwagą lub otyłością

by -

Prob­lem nad­wa­gi lub otyłoś­ci doty­czy już jed­nej czwartej ciężarnych Polek. Niepraw­idłowa masa ciała u kobi­et spodziewa­ją­cych się dziec­ka wiąże się z wyższym ryzykiem kom­p­likacji ciąży, poro­du i lak­tacji oraz zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo wad roz­wo­jowych pło­du. Lekarze i diete­ty­cy apelu­ją, by przy­go­towa­nia do zajś­cia w ciążę zacząć już 12 miesię­cy przed poczę­ciem.  

Według najnowszych danych epi­demi­o­log­icznych 25 proc. Polek w chwili zajś­cia w ciążę ma prob­lem z nad­wagą lub otyłoś­cią. Statysty­ki te niepoko­ją lekarzy i diete­tyków, ponieważ niepraw­idłowa masa ciała u kobi­ety ciężarnej wpły­wa negaty­wnie zarówno na zdrowie mat­ki, jak i dziec­ka.

– Nad­wa­ga w ciąży związana jest z określony­mi prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi. Jeżeli chodzi o matkę, to jest to nad­ciśnie­nie tęt­nicze, cukrzy­ca ciężarnych i stan prze­drzu­cawkowy. Pon­ad­to, w tej grupie poród częś­ciej odby­wa się poprzez cię­cie cesarskie. Mogą też wys­tąpić powikła­nia zatorowo-zakrzepowe – mówi agencji infor­ma­cyjnej Newse­ria Lifestyle dr n. med. Zbig­niew Kuła­ga, kierown­ik Zakładu Zdrowia Pub­licznego Insty­tu­tu „Pom­nik-Cen­trum Zdrowia Dziec­ka”.

Otyłość w ciąży

Nad­mierne otłuszcze­nie ciała utrud­nia podanie znieczu­le­nia zewnątr­zo­ponowego lub pod­pa­jęczynówkowego w trak­cie poro­du. W jed­nym z badań zaob­ser­wowano również, że u kobi­et otyłych częś­ciej obser­wu­je się prob­le­my z rozpoczę­ciem oraz kon­tyn­uowaniem karmienia pier­sią.

– U dziec­ka, którego mat­ka w trak­cie ciąży miała nad­wagę lub otyłość, częś­ciej wys­tępu­ją wady wrod­zone oraz inne zaburzenia. Przykła­dem jest makro­so­mia noworod­ka, czyli zbyt duża masa ciała dziec­ka. Takie dzieci w przyszłoś­ci będą miały więk­szy prob­lem właśnie z nad­wagą i otyłoś­cią – tłu­maczy Zbig­niew Kuła­ga.

Ryzyko wad cewy ner­wowej noworod­ka, czyli wrod­zonych wad układu ner­wowego, u otyłych kobi­et jest dwukrot­nie wyższe niż u kobi­et o praw­idłowej masie ciała. Co więcej, makro­so­mia pło­du zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo powikłań porodowych.

Spec­jal­iś­ci apelu­ją, by przy­go­towanie do zajś­cia w ciążę zaplanować już na 12 miesię­cy przed poczę­ciem. W tym okre­sie należy zwró­cić szczegól­ną uwagę na pełnowartoś­ciową dietę bogatą w owoce i warzy­wa. Warto zad­bać również o akty­wność fizy­czną, w szczegól­noś­ci o wzmoc­nie­nie mięśni brzucha, krę­gosłu­pa oraz poślad­ków, które pełnią ważną funkcję w cza­sie ciąży i poro­du. Koniecz­na jest również rezy­gnac­ja z uży­wek przez obo­je part­nerów.

źródło: Lifestyle.Newseria.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz