12-latek stworzył drukarkę Braille’a z LEGO

12-latek stworzył drukarkę Braille’a z LEGO

by -

Shub­ham Baner­jee, 12-latek z Kali­fornii, stworzył z klock­ów LEGO drukarkę dla niewidomych. Nie jest to jeszcze urządze­nie doskon­ałe, bo druku­je jedynie litery, ale już pracu­je nad jej udoskonale­niem. Zapowiedzi­ał, że instrukcję mon­tażu  opub­liku­je w Internecie, by każdy zain­tere­sowany mógł sko­rzys­tać z jego pomysłu.

Baner­jee zbu­dował BRIAGO z klock­ów Mind­storms EV3, które kosz­towały jego rodz­iców 350 dolarów (ok. 1050 zło­tych). Prawdzi­wa drukar­ka dla niewidomych kosz­tu­je min­i­mum kilka­naś­cie tys. zło­tych. Jak dzi­ała urządze­nie z LEGO? Mechan­iczne ramię prze­suwa mod­uł z igłą, która naciska na papi­er tworząc poszczególne litery. Na razie każ­da lit­era jest wprowadzana ręcznie, a jej wydrukowanie zaj­mu­je 5–7 sekund.

Młody wynalaz­ca stworzył urządze­nie na konkurs naukowy dla dzieci. Ter­az wyz­naczył sobie kole­jny cel — pomoc ludziom w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się. Zamierza udoskon­al­ić urządze­nie, chce by drukowało również cyfry, a potem udostęp­nić kod źródłowy opro­gramowa­nia i instrukcję budowy drukar­ki.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz