Zrób to sam — buty dla dziecka First Baby Shoes

Zrób to sam — buty dla dziecka First Baby Shoes

by -

Pier­wsze kro­ki dziec­ka to ważne wydarze­nie w rodzinie. Zaraz potem zaczy­na­ją się poszuki­wa­nia odpowied­niego obuwia. Prezen­tu­je­my rozwiązanie, które wyma­ga pewnego poświęce­nia, a właś­ci­wie “szewskiej pasji”. Dlaczego? Bo trze­ba samodziel­nie je uszyć.

Zamaw­ia­jąc buty, otrzy­mu­je­my wykro­jone ele­men­ty wraz z instrukcją jak je wykon­ać. Wierzch to nat­u­ral­na skóra bydlę­ca, podeszwy — sty­rogum, mate­ri­ał mięk­ki i anty­pośl­iz­gowy. Wewnętrz­na wkład­ka ze świńskiej skóry pod­kle­jona jest miękką amortyzu­jącą pianką. Buty są niezwyk­le elasty­czne, dzię­ki nim małe stóp­ki mogą wykony­wać skom­p­likowane akrobac­je… Wer­s­ja zielona i żół­ta pasu­je każdej księżniczce i każde­mu ryc­er­zowi. Do ich uszy­cia nie trze­ba żad­nej maszyny wystar­czą igły i nici, ktore są w zestaw­ie. First Baby Shoes są jedyne w swoim rodza­ju. Wys­tępu­ją tylko w jedym rozmi­arze — 12 cen­tymetrów. To śred­nia wielkość stopy dziec­ka, które zaczy­na chodz­ić. Zapro­jek­towane i wypro­dukowane w Polsce, w całoś­ci z pol­s­kich mate­ri­ałów. Kosz­tu­ją 79 zło­tych.

[nggallery id=pierwsze-buty template=caption]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz