Zakupy bez pestycydów

Zakupy bez pestycydów

Amerykańs­ka orga­ni­za­c­ja Envi­ron­men­tal Work­ing Group (EWG) przed­staw­iła listę owoców i warzyw najbardziej skażonych pesty­cy­da­mi. Naj­gorzej jest z jabłka­mi, sel­erem i pomi­do­ra­mi. Jak sytu­ac­ja wyglą­da w Europie, postanow­iliśmy to sprawdz­ić.

Pesty­cy­dy uży­wane są nie tylko do ochrony roślin, lasów, zbiorników wod­nych, zwierząt, ludzi, pro­duk­tów żywnoś­ciowych, kos­me­tyków, a także do niszczenia żywych orga­nizmów, uznanych za szkodli­we w budynkach gospo­dar­czych, mieszkalnych, pub­licznych i mag­a­zy­nach. Zabi­ja­ją owady, roz­tocza, lar­wy, śli­ma­ki, gry­zonie. Moż­na powiedzieć, że jest to tru­ciz­na, której głównym celem jest zabi­janie. Oto lista warzyw i owoców najbardziej skażonych pesty­cy­da­mi w Ameryce.

Pesty­cy­dowa parszy­wa 12: Najm­niej skażone pesty­cy­da­mi są:
Jabł­ka
Sel­er
Pomi­do­ry
Ogór­ki
Winogrona
Ostra papry­ka
Nek­taryn­ki  (impor­towane)
Brzoskwinie
Ziem­ni­a­ki
Szpinak
Truskaw­ki
Słod­ka papryk
Szpara­gi
Awoka­do
Kapus­ta
Mel­on
Kukury­dza cukrowa
Bakłażan
Gre­jpfrut
Kiwi
Man­go
Grzy­by
Cebu­la
Papa­ja
Ananas
Groszek (mrożony)
Słod­kie ziem­ni­a­ki

Zakupy bez pesty­cy­dów

fot. Toa55/freedigitalphotos.net

Według rapor­tu opub­likowanego Komisję Europe­jską*, 5% badanych próbek owoców, warzyw i zbóż zaw­ier­ała pozostałoś­ci pesty­cy­dów w iloś­ci przekracza­jącej dopuszczalne lim­i­ty. W 44% żywnoś­ci były niższe lub równe lim­it­om, a w 55% zanieczyszczeń tych nie stwierd­zono. Raport pod­kreślał, że w impor­towanej żywnoś­ci niebez­pieczne dla zdrowia sub­stanc­je wys­tępu­ją częś­ciej niż w pro­duk­tach uni­jnych. Najwięk­szą ilość pozostałoś­ci pesty­cy­dów znaleziono w truskawkach, sała­cie i jabłkach. Wśród badanych truskawek w 63% próbek wykry­to zanieczyszczenia w iloś­ci równej lub niższej od doz­wolonego poziomu, a w 2,8% w iloś­ci wyższej. W przy­pad­ku sałaty lim­i­ty były przekroc­zone w 3,3% próbek, a w wypad­ku jabłek w 1,8% próbek. Najm­niej zanieczyszc­zony był sok z pomarańczy, soczewica oraz ziarno żyta i owsa. 

Pamię­taj, że:

  • najlepiej kupować owoce i warzy­wa we właś­ci­wym dla nich sezonie;
  • przed przy­go­towaniem potraw należy owoce i warzy­wa trze­ba dokład­nie umyć pod bieżącą wodą, odrzu­cać zewnętrzne liś­cie i obier­ać ze skór­ki, szczegól­nie te, które wyda­ją się nawoskowane. Zan­im je zje­my, powin­niśmy umyć ręce, ponieważ zgro­mad­zone na dło­ni­ach sub­stanc­je nie prze­dostaną się w ten sposób z powrotem na poży­wie­nie.
  • kupuj warzy­wa i owoce oznac­zone, jako eko­log­iczne lub upraw­iać własne. Odradza­my zakupy w super­mar­ke­tach, pole­camy zakupy bezpośred­nio od rol­ników, którzy mają cer­ty­fikowane uprawy;
  • jeżeli uży­wasz pesty­cy­dów w ogrodzie, zas­tanów się czy możesz zastąpić je inny­mi, mniej szkodli­wy­mi środ­ka­mi. Użyte w ogrodzie pesty­cy­dy nigdy nie pozosta­ją tylko w miejs­cu, w którym są uży­wane. Bada­nia wskazu­ją, że tylko 1% sub­stancji ochrony roślin speł­nia zadanie, resz­ta prze­dosta­je się do gle­by, wody itd. a na podeszwach butów zanosisz je do domu . Tam pozostaną, przez co najm­niej rok!
  • jeżeli przy twoim biurze oraz przy przed­szkolu czy szkole dziec­ka jest ogród, zapy­taj czy uży­wa­ją w nim pesty­cy­dów i jak częs­to. Poproś, aby infor­mowali o tym, gdy będą ich uży­wać. Poproś o rozważe­nie uży­wa­nia innych metod.

Pamię­taj, że nie ma nieszkodli­wych pesty­cy­dów — są to naj­groźniejsze sub­stanc­je, z jaki­mi człowiek ma do czynienia na skalę masową.

 

*badanie przeprowad­zono w 2009 r.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz