Wpływ rodziców na dziecięce przyjaźnie

Wpływ rodziców na dziecięce przyjaźnie

by -

Przy­jaźnie odgry­wa­ją ważną rolę w życiu dzieci. Zapew­ni­a­ją zabawę i emocjon­al­ny rozwój, pozwala­ją też budować poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Pro­fe­sor Fred­er­ick Frankel z Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia przeprowadz­ił bada­nia, w których wykazał, iż oso­by, które miały dobre przy­jaźnie w dziecińst­wie były mniej narażone na depresję w wieku młodzieńczym i dorosłym. Jego zdaniem, ważną nauką jaką rodz­ice powin­ni przekazać swoim dzieciom, jest nau­ka umiejęt­noś­ci społecznych. Rodz­ice powin­ni wcielać się nie­jako w rolę tren­erów, by pomóc dzieciom rozwi­jać zdol­ność do poz­nawa­nia i utrzymy­wa­nia przy­jaciół.

Jak rodz­ice wpły­wa­ją na przy­jaźnie dzieci
Naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu w Illi­nois przy­tacza­ją trzy określone sposo­by za pomocą których rodz­ice mogą wpły­wać na przy­jaźnie swoich dzieci:

  • Utrzy­manie sil­nej i pozy­ty­wnej relacji rodz­ic i dziecko,
  • Wpływ na zabawy dzieci
  • Pomoc dziecku w znalezie­niu więzi społecznych z inny­mi.

Ponieważ okaza­ło się, że negaty­wne inter­akc­je między rodzi­ca­mi i dzieć­mi pośred­nio wpły­wa­ją na zdol­ność dziec­ka do naw­iązy­wa­nia przy­jaźni, rodz­ice powin­ni dokład­nie rozważyć ksz­tał­towanie się tych relacji.

Bada­nia pokazu­ją, że dzieci wybier­a­ją sobie przy­jaciół, z który­mi łączą ich jakieś podobieńst­wa. Psy­cholog dr Eileen Kennedy-Moore, która spec­jal­izu­je się w kwes­t­i­ach społeczno-emocjon­al­nego roz­wo­ju mówi, że dzieci mogą inicjować przy­jazne relac­je z dzieć­mi, które są w tym samym wieku, są tej samej rasy czy płci. Kole­jnym ważnym ele­mentem w roz­wo­ju przy­jaźni jest wspól­na zabawa. Dzieci, które mogą szy­bko wejść w grę i wykazu­ją akty­wność zabawy z inny­mi dzieć­mi sta­ją się  dobry­mi towarzysza­mi zabaw.

Jak rodz­ice mogą pomóc dzieciom
Aby się zaprzy­jaźnić, dzieci muszą znaleźć wspól­ną płaszczyznę z inny­mi. Rodz­ice mogą pomóc dzieciom rozpoz­nać, co sprawi, że dane dziecko stanie się dobrym towarzyszem. Może­my nauczyć dziecko sposobów roz­maw­ia­nia z inny­mi dzieć­mi i zadawa­nia pytań, aby znaleźć przy­jaciół o podob­nych zain­tere­sowa­ni­ach.

Rodz­ice powin­ni stwarzać możli­woś­ci i okaz­je do zaprzy­jaź­ni­a­nia się poprzez zachę­canie swoich dzieci do udzi­ału w grach na pla­cach zabaw czy też odwiedza­jąc klu­by dla dzieci, które ofer­u­ją liczne zaję­cia dla najmłod­szych. Dzieci uczą się przez to sposobów naw­iązy­wa­nia kon­tak­tu, zgod­nej zabawy oraz rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów – to bez­cen­ny kap­i­tał, który będzie pro­cen­tował w przyszłoś­ci i wzmac­ni­ał rozwój umiejęt­noś­ci społecznych. Pomyśl­cie o tym, kiedy wasze dziecko będzie chci­ało zaprosić kolegę czy koleżankę i urządzać z nim wyś­ci­gi po całym domu, a wy wolelibyś­cie odpocząć w ciszy po ciężkim dniu 🙂

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz