Warsztaty — kuchnia bez glutenu

Warsztaty — kuchnia bez glutenu

by -

Odwiedzil­iśmy warsz­taty “Mądry Stół” w Lit­tle Chief w Warsza­w­ie. Przekon­al­iśmy się, że dieta bezg­lutenowa to nie wyrok. Znalezie­nie odpowied­nich pro­duk­tów wcale nie jest takie trudne, pod warunk­iem, że wiemy czego szukamy. Dieta to nie powód do wyk­luczenia, ani spec­jal­nego trak­towa­nia. Nadal moż­na baw­ić się wspól­nym gotowaniem i z przy­jem­noś­cią siadać do stołu na którym czeka­ją pyszne potrawy dla wszys­t­kich domown­ików.

 

Na początku diete­tyk Katarzy­na Błaże­jew­s­ka opowiedzi­ała: o pro­duk­tach z gluten­em i pokaza­ła opakowa­nia, w których na pewno go nie ma. Wytłu­maczyła jak czy­tać etyki­ety i zdoby­wać cenne infor­ma­c­je od pro­du­cen­tów, które cza­sem są skrzęt­nie ukry­wane przed kon­sumen­ta­mi. Doro­ta Minta, psy­cholog klin­iczny, która pracu­je z osoba­mi cier­pią­cy­mi z powodu zaburzeń w odży­wia­n­iu przekony­wała, że dieta to nie moda, tylko zdrowy sposób życia. Po częś­ci teo­re­ty­cznej ruszyliśmy do gotowa­nia. Pod okiem Katii Roman-Trza­s­ki i Pawła Trza­s­ki przy­go­towałyśmy jako starter falafel i samosę, łososia z makaronem ryżowym jako danie główne i pla­cusz­ki gryczane na deser. Przyz­na­ję, że jestem anty­ta­l­en­ciem kuli­narnym, ale z taką ekipą gotowanie nabiera zupełnie innego smaku.

[nggallery id=warsztaty template=caption]

Kole­jne warsz­taty w najbliższą środę, tj. 20 listopa­da o godzinie 19.00 w Lit­tle Chef przy uli­cy Bałuck­iego 30/1 w Warsza­w­ie. Tym razem uczest­ni­cy poz­na­ją: “Świat Tad­ka Nie­jad­ka”. Jeszcze dziś może­cie zdobyć bezpłat­ną pod­wójną wejś­ciówkę, wystar­czy wysłać  zgłosze­nie mailem pod adres: redakcja@zaradna-mama.pl oraz zare­je­strować się jako odbior­ca newslet­tera pod adresem: www.zaradna-mama.pl/newsletter

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz