Warsztaty fotograficzne dla kobiet

Warsztaty fotograficzne dla kobiet

by -

Zgłębian­ie tajników fotografii, a także kon­sul­tac­je ze styl­istką i instruk­torką fit­ness, to tylko niek­tóre z atrakcji, jakie czeka­ją na uczest­nicz­ki trzyd­niowych warsz­tatów fotograficznych w Częs­to­chowie. To wszys­tko już w dru­gi week­end lutego.

Jed­nym z zadań będzie wyko­nanie sesji mod­owej. Do dys­pozy­cji będzie styl­ist­ka i mod­el­ka. Wspani­ałe fryzury, mak­i­jaże… wiele styl­iza­cji i oczy­wiś­cie dużo prak­ty­ki fotograficznej w ciekawej formie, bez zbęd­nej teorii.

Zjazd rozpocznie się 7 lutego od spotka­nia infor­ma­cyjnego i inte­gra­cyjnego. Fotograf Paweł Strykows­ki opowie o pod­stawach, m.in.: jak wyko­rzys­tać światło zas­tane, co zro­bić gdy są trudne warun­ki do zdjęć, czym jest przysłona a czym ogniskowa i z czym to się je. Jed­nym słowem, aparat cyfrowy nie będzie już tajem­niczą skrzynką. Katarzy­na Kanik, instruk­tor­ka fit­ness poprowadzi dyskusję na tem­at zdrowego odży­wia­nia i odpowied­nich ćwiczeń na konkretne par­tie mięśni.

Przez kole­jne dni odbędą się prak­ty­czne zaję­cia z fotografii, od zdjęć kra­jo­bra­zowych po pracę w studiu z mod­elką i styl­istką. Wszys­tkie panie będą miały mogły zobaczyć również jak wykon­ać pro­fesjon­al­ny mak­i­jaż, który zaprezen­tu­je Anna Gabor. Miły­mi prz­ery­wnika­mi będą ćwiczenia i prezen­tac­je doty­czące naszego zdrowia i ciała. Wiec­zo­ra­mi odbędą się prezen­tac­je zdjęć.

Warsz­taty odbędą się 7–10 lutego w Hotelu „Orle Gni­az­do Hucisko” w Jurze Krakowsko Częs­to­chowskiej. Każ­da kobi­eta będzie miała możli­wość sko­rzys­ta­nia z różnych rodza­jów saun oraz jacuzzi i bali japońskiej, które ofer­u­je hotel. Dla każdej z pań przy­go­towane będę drob­ne upomin­ki oraz do wygra­nia na miejs­cu masaże relak­sacyjne i meta­mor­fozy wyko­nane przez styl­istkę.

Koszt pleneru wynosi 220 zł / dzień, czyli 660 zł za cały plen­er. Cena ta zaw­iera:

  • nocle­gi w poko­jach  2 osobowych
  • śni­ada­nia, obi­ady i kolac­je
  • kosz­ty sali wykład­owej
  • pracę z mod­elką i styl­istką
  • kon­sul­tac­je z instruk­torką
  • saunę, jacuzzi, balę japońską
  • mag­ię miejs­ca, dobra inte­grację i zabawę.

Więcej infor­ma­cji i zapisy: www.pleneryfotograficzne.pl

Patronat medi­al­ny nad wydarze­niem objął por­tal zaradna-mama.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz