W świecie porozumienia bez przemocy

W świecie porozumienia bez przemocy

Czeka cię niemiłe spotkanie z sze­fem? Wychowaw­czyni zadz­woniła ze szkoły w spraw­ie two­jego dziec­ka? Jesteś po nieprzy­jem­nej kłót­ni z part­nerem lub part­nerką? Wiesz, że twój kole­jny ruch zde­cy­du­je o relacji z ważny­mi dla ciebie osoba­mi? Jak postąpić? Jak się zachować?

Częs­to zna­j­du­je­my się w podob­nych sytu­ac­jach ‒ i równie częs­to reagu­je­my według stałych schematów: bron­imy swoich racji, nie chce­my słuchać drugiej strony, mówimy rzeczy okrutne ze złoś­ci lub frus­tracji. Ale może być inaczej. Porozu­mie­nie bez Prze­mo­cy dostar­cza narzędzi do lep­szego rozu­mienia siebie i innych. Pokazu­je, jak dotrzeć do sed­na kon­flik­tów i jak je rozwiązać. Jak komu­nikować innym ludziom swo­je potrze­by, nie raniąc ich, oraz jak odgady­wać ich potrze­by.

W świecie porozumienia bez przemocy

Z doświad­czeń Mar­shal­la B. Rosen­ber­ga twór­cy Porozu­mienia Bez Prze­mo­cy sko­rzys­ta­ją oso­by szuka­jące prak­ty­cznej wiedzy i skutecznych sposobów rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów, posz­erzenia swo­jej świado­moś­ci, zain­tere­sowanych roz­wo­jem oso­bistym i wychowaniem dzieci w duchu empatii. Z wczu­ciem się w sytu­ację rozmów­cy i z zaan­gażowaniem, aby zrozu­mieć jego świat, nieza­leżnie od tego, czy jest on nam blis­ki. PBP poma­ga zmienić sposób wyraża­nia się i słucha­nia, poprzez sku­pi­anie uwa­gi na obserwac­jach, uczu­ci­ach, potrze­bach i prośbach — swoich i innych.

Dla mnie każdy rodzaj oskarża­nia, kry­tykowa­nia, kara­nia albo ranienia innych ludzi w sposób fizy­czny lub psy­chiczny to powierz­chowny sposób wyraża­nia swo­jej złoś­ci. Powierz­chowny i sła­by. Dążę do czegoś, co było­by bardziej dosadne i poz­woliło wyraz­ić moją złość w pełni. Pier­wszym krok­iem w tym kierunku jest całkowite zdję­cie z drugiego człowieka odpowiedzial­noś­ci za moją złość. Postępowanie innych ludzi nie jest przy­czyną naszych uczuć. Myśląc inaczej, sta­je­my się bard­zo niebez­pieczni, a do tego wcale nie wyrażamy naszej złoś­ci w pełni”

W świecie porozu­mienia bez prze­mo­cy”  zna­jdziecie się w zupełnie “innym świecie”, który odmieni Wasze życie…

marshallMar­shall B. Rosen­berg, to jeden z najwięk­szych nauczy­cieli naszych cza­sów, który wbrew wsze­chobec­nej prze­mo­cy na świecie kon­sek­went­nie wprowadza w życie swo­ją poko­jową filo­zofię życia i zaraża nią innych. Człowieka, który wierzy, że naturą ludzką jest dawać siebie innym i czer­pać radość z tego, że nasze wspólne życie sta­je się lep­sze. Dlat­ego właśnie jako przed­staw­iciela tego mod­elu komu­nikacji wybrał żyrafę — ma najwięk­sze serce ze wszys­t­kich ssaków. Nato­mi­ast roz­mowa z poziomu ocen, sądów i pouczeń to “język sza­kali”. Gdy “sza­kal” spot­ka “żyrafę”, w końcu zacznie, pod wpły­wem jej empatii, uczyć się komu­nikować według mod­elu Rosen­ber­ga — praw­ie bezwied­nie.

“W świecie porozu­mienia bez prze­mo­cy”, Mar­shall B. Rosen­berg, wyd. MIND, cena: 34,90 pln. Pre­miera książ­ki 5 grud­nia.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz