Segreguj z głową

Segreguj z głową

by -

fot. Kongsky/freedigitalphotos.netKażdy Polak pro­duku­je około 315 kilo­gramów śmieci rocznie, aż 71 % odpadów lądowało na wysypiskach. Co się zmieniło? Bez wzglę­du na to czy seg­regu­je­my czy nie, musimy za to zapłacić. Rewolucję przeszedł sys­tem odbioru i gospo­darowa­nia odpada­mi. Jaki ma być efekt? Mniej wysypisk śmieci i więcej recyk­lin­gu. Jesteśmy na początku zdoby­wa­nia cen­nej wiedzy na tem­at seg­re­gowa­nia, dlat­ego pod­powiadamy jak nie zwar­i­ować i seg­re­gować z głową.

Brą­zowa butel­ka do zielonego pojem­ni­ka, przeter­mi­nowane leki odd­ać do apte­ki, papi­er, ale nie ten wyplamiony do pojem­ni­ka niebieskiego. Co z zep­sutą pralką i pielucha­mi? Czy twarde okład­ki z książek do niebieskiego, a co z kar­tonem po mleku? Przyz­na­je­my, na początku to może budz­ić frus­trację. Oto kil­ka pod­powiedzi dzię­ki którym masz szan­sę na osiąg­nię­cie mis­tr­zost­wa w seg­re­gacji śmieci.

Zwróć uwagę na kolory:
  • NIEBIESKI pojem­nik przez­nac­zony jest na PAPIER, np: gaze­ty, kat­a­lo­gi, zeszy­ty szkolne (trze­ba usunąć zszy­w­ki, gum­ki), kartony, papierowe tor­by, książ­ki w mięk­kich okład­kach. NIE WRZUCAMY: tłustego papieru (po mar­garynie lub maśle), pieluch, worków po cemen­cie, tapet, seg­re­ga­torów z met­alowy­mi oku­ci­a­mi.
  • ŻÓŁTY pojem­nik — na PLASTIK I METAL. Tu spoko­jnie wrzu­caj kap­sle, butel­ki, zakręt­ki, reklamów­ki. NIE WRZUCAMY: butel­ki po ole­ju, opakowa­nia po płynie do spryski­waczy, zabawek, wykładzin, częś­ci samo­chodowych, jed­no­ra­zowych naczyń.
  • BIAŁY pojem­nik — na SZKŁO BEZBARWNE, np: butel­ki szk­lane (bez nakrętek, zacisków czy gumowych uszczelek), po napo­jach i żywnoś­ci, butel­ki alko­holu, szk­lane opakowa­nia po kos­me­tykach.
    NIE WRZUCAMY: żarówek, porce­lany, naczyń żarood­pornych, ter­mometrów, szyb.
  • ZIELONY pojem­nik na SZKŁO KOLOROWE: słoi­ki i butel­ki kolorowe. NIE WRZUCAMY: lamp, reflek­torów, lus­ter.
  • CZARNY - na odpady zmieszane (czyli takie, które nie nada­ją się do odzysku bądź recyk­lin­gu, podle­ga­ją biodegradacji i nie stanow­ią odpadów niebez­piecznych).
  • Moż­na też spotkać pojem­ni­ki czer­wone na METAL, wrzu­camy: pusz­ki po napo­jach.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz