Rodzisko — medyczny design

Rodzisko — medyczny design

by -

Poród w przy­jaznych i kom­for­towych okolicznoś­ci­ach? Na prze­ciw oczeki­wan­iom kobi­et w dziedzinie poro­du wyszła Fran­cisz­ka Jagielak, która w ramach pra­cy mag­is­ter­skiej na Wydziale Form Prze­mysłowych ASP w Krakowie, zapro­jek­towała nowoczesne krzesło porodowe – rodzisko. Pro­jekt jest kole­jnym głosem w ogól­nospołecznej dyskusji na tem­at poczu­cia god­noś­ci pac­jen­tek odd­zi­ałów położniczych i fun­da­men­tal­nych potrzeb emocjon­al­nych człowieka.

Rodzisko jest przez­nac­zone dla kobi­et, które chcą akty­wnie rodz­ić. Główną innowacją pro­jek­tu jest możli­wość samodziel­nego wyboru pozy­cji przez rodzącą. Na pytanie skąd pomysł właśnie na taki pro­jekt? “Kiedy byłam na czwartym roku studiów uczęszcza­łam równole­gle na zaję­cia z psy­chologii w ramach drugiego roku studi­um ped­a­gog­icznego na Akademii Sztuk Pięknych. Na zaję­ci­ach tych omaw­ial­iśmy holisty­czne pode­jś­cie do roz­wo­ju dziec­ka, które obe­j­mowało także pod­pro­gowe zapamię­tanie pier­wszych doz­nań małego człowieka. Tam właśnie spotkałam się z poglą­dem, iż prze­bieg ciąży oraz doświad­cze­nie nar­o­dzin ma wpływ na dal­szy rozwój dziec­ka. Pomyślałam wtedy o wyglądzie sal porodowych jakie znane mi były z wiado­moś­ci telewiz­yjnych przed­staw­ia­ją­cych tem­at położnych, wal­czą­cych o pod­wyż­ki oraz poprawę środowiska pra­cy, jak i z opowiadań moich zna­jomych, które rodz­iły tutaj w Polsce. Zaczęłam się zas­tanaw­iać co i jak należy popraw­ić w naszych szpi­ta­lach, oraz jakie są kom­pe­tenc­je pro­jek­tan­tów w dziedzinie design’u medy­cznego.”

Rodziskiem są zain­tere­sowane położone z różnych szpi­tali jed­nak autor­ka pro­jek­tu wciąż szu­ka pro­du­cen­ta do współpra­cy. W czer­w­cu bieżącego roku urodz­iła na nim syna Kaz­imierza. Mod­el prezen­ta­cyjny rodziska został wys­taw­iony pod­czas tegorocznego fes­ti­walu Łódź Design.

[nggallery id=rodzisko template=caption]

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz