Pouczające przygody Kostki i Bruna

Pouczające przygody Kostki i Bruna

by -

Dlaczego trze­ba myć ręce i dlaczego nie wol­no kraść? Czy trud­no przyz­nać się do winy? Czy moż­na wchodz­ić na zamarznię­ty staw? Jak przy­go­tować dziecku urodzi­nową niespodziankę, by uniknąć rozczarowa­nia? To tylko część skom­p­likowanych pytań, na które odpowiedzi znaleźć moż­na w książce “Poucza­jące przy­gody Kost­ki i Bruna.

Autor­ka Domini­ka Słomińs­ka psy­cholog dziecię­cy przekonu­je, że każ­da min­u­ta spęd­zona z dzieck­iem, jest jak poszuki­wanie ukry­tego skar­bu. Choć wychowu­jąc dziecko nie mamy „mapy”, może­my znaleźć w przyszłoś­ci skarb – mądrego, dobrego i wartoś­ciowego człowieka. Ta książ­ka jest dro­gowskazem w tych poszuki­wa­ni­ach.

Baj­ki wychowa­j­ki” to zbiór 15 wyjątkowych bajek, których treść nie jest przy­pad­kowa. Przy­gody dwój­ki przy­jaciół, Kost­ki i Bruna, są nie tylko zabawne i wcią­ga­jące, ale również poucza­jące – dlat­ego ich czy­tanie może pomóc w wychowa­niu najmłod­szych czytel­ników. Każ­da his­to­ryj­ka zaw­iera bowiem morał i naukę dla dziec­ka, jest również opa­tr­zona komen­tarzem. Dzię­ki jej wskazówkom, rodz­ice dowiedzą się, jak pokon­ać dziecięce lęki i jak roz­maw­iać z malucha­mi na trudne tem­aty.

Kost­ka i Bruno. Baj­ki wychowa­j­ki”, Domini­ka Słomińs­ka, wyd. G+J Książ­ki, cena: 34,90

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz