Mama, tata i urlop wychowawczy

Mama, tata i urlop wychowawczy

by -

Pojaw­ie­nie się dziec­ka w rodzinie to nie tylko ogromne szczęś­cie dla rodz­iców, ale i czas, kiedy trze­ba być w maksy­mal­nej gotowoś­ci, by otoczyć potomst­wo należytą opieką i troską, szczegól­nie w pier­wszych miesią­cach życia. A to, wiąże się z wzię­ciem urlopu, kole­jno macierzyńskiego, wychowaw­czego i wypoczynkowego. Reg­u­lac­je prawne doty­czące urlopów zostały zak­tu­al­i­zowane w połowie 2013 roku na mocy znow­eli­zowanej ustawy kodeks pra­cy oraz ustawy o świad­czeni­ach pieniężnych z ubez­pieczenia społecznego w razie choro­by i macierzyńst­wa. Przy­pom­i­namy najważniejsze ustal­e­nia.

ojciec z malym dzieckiem-1Zasady urlopu macierzyńskiego
Znow­eli­zowana ustawa weszła w życie 17 czer­w­ca 2013 roku i doty­czy rodz­iców wszys­t­kich dzieci urod­zonych po 31 grud­nia 2012. Według niej, urlop macierzyńs­ki trwa 20 tygod­ni, w czym 14 tygod­ni będzie do wyko­rzys­ta­nia tyko dla mat­ki, 6 tygod­ni urlopu dodatkowego i 26 tygod­ni urlopu rodzi­ciel­skiego. Z tych dwóch ostat­nio korzys­ta zarówno mat­ka, jak i ojciec. To oznacza, że moż­na utrzy­mać rok płat­nego urlopu na rzecz spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem.

Niezbędne infor­ma­c­je dla przyszłych rodz­iców
Poza infor­ma­cją o dłu­goś­ci trwa­nia poszczegól­nych urlopów, przyszłych rodz­iców będą także intere­sowały następu­jące rzeczy:

  • Kiedy moż­na rozpocząć urlop macierzyńs­ki? W poprzed­nich lat­ach urlop moż­na było rozpocząć 2 tygod­nie przez planowanym poro­dem. Obec­nie urlop ten może rozpocząć się już 6 tygod­ni przed wyz­nac­zoną datą poro­du. Jeśli kobi­eta nie zde­cy­du­je się wziąć urlopu macierzyńskiego przed pojaw­ie­niem się dziec­ka na świecie, stanie się to automaty­cznie w dniu poro­du.
  • Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego lub ojcowskiego? Wysokość zasiłku określa dokład­nie kodeks pra­cy.
  • Przez jaki czas moż­na pobier­ać zasiłek? Według danych ZUS‑u zasiłek moż­na otrzymy­wać przez 20 tygod­ni (140 dni, jeśli wychowu­je­my jed­no dziecko), 31 tygod­ni (217 dni, jeśli wychowu­je­my dwo­je dzieci), 33 tygod­ni (231 dni, jeśli wychowu­je­my tro­je dzieci), 35 tygod­ni (245 dni, jeśli wychowu­je­my czwórkę dzieci), 37 tygod­ni (259 dni, jeśli wychowu­je­my jed­nocześnie pię­cioro lub więcej dzieci)
  • Jak wyglą­da dłu­gość urlopu w przy­pad­ku ciąży mno­giej? W przy­pad­ku nar­o­dzin bliźniąt, tro­jaczków i więk­szej licz­by dzieci przy jed­nym porodzie, ist­nieje pra­wo otrzy­ma­nia urlopu macierzyńskiego w wymi­arze od 31 do 37 tygod­ni. Zależy to jed­nak od licz­by dzieci. Ist­nieje także możli­wość wyko­rzys­ta­nia do 8 tygod­ni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Co z pracą pod­czas urlopu?
Urlop macierzyńs­ki jest w pewnym sen­sie wygodą, bo mama otrzy­mu­je stałą pen­sję. Ale bard­zo częs­to okazu­je się, ze utrzy­manie rodziny, a także nowonar­o­d­zonej pociechy jest droższe niż zakładal­iśmy: wiz­y­ty u lekarzy spec­jal­istów, szczepi­enia — to sytu­acje, które wyma­ga­ją dodatkowych pieniędzy. W takich sytu­ac­jach możli­wa jest pra­ca dodatkowa pod­czas urlopu – wyma­ga to jed­nak porozu­mienia się z pra­co­daw­cą i ustal­e­nia warunk­ów współpra­cy. Jak wskazu­je pra­wo, pra­ca pod­czas urlopu powin­na odby­wać się w wymi­arze mniejszym niż pełen etat i nie koli­d­ować z obow­iązka­mi rodz­i­ca.

źródło: http://www.grafton.pl/strefa-kariery/urlop-macierzynski/

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. I like this blog very much, Its a real nice spot to read and receive info. “Let not thy will roar, when thy pow­er can but whi2rep.&#8s21; by Thomas Fuller.

Dodaj komentarz