Kto jest doskonały?

Kto jest doskonały?

by -

To żad­na nowość, że manekiny o ide­al­nych ksz­tał­tach ze skle­powych wys­taw w niczym nie przy­pom­i­na­ją syl­wetek ludzi, którzy przyglą­da­ją się im po drugiej stron­ie. Akc­ja „Kto jest doskon­ały?” sto­warzyszenia Pro Infir­mis ma przy­pom­i­nać  o tym, że część nas nie jest w pełni spraw­na i…

Pro Infir­mis, szwa­j­carskie sto­warzysze­nie dzi­ała­jące w intencji osób niepełnosprawnych zaprosiło pięć osób, które na co dzień zma­ga­ją się z niepełnosprawnoś­cią i jed­nocześnie angażu­ją się w życie społeczne. W akcji udzi­ał wzięli: Alex Ober­holz­er, prezen­ter radiowy i kry­tyk fil­mowy, Jas­min Rech­stein­er Miss Niepełnosprawych 2010, Urs Kol­ly, sportowiec, Erwin Aljuk­ić, aktor oraz bloger­ka Nad­ja Schmid.

 [nggallery id=108 template=caption]

Współpracu­ją­cy ze zrzesze­niem Pro Infir­mis pro­jek­tan­ci zdjęli miarę z goś­ci, po czym wykon­ali pięć podobizn w postaci komer­cyjnych manek­inów. Ludzkie fig­ury ze sko­liozą czy amputowany­mi stopa­mi zostały wyek­sponowane na wys­taw­ie w jed­nym ze sklepów w cen­trum Zurychu. Okaza­ło się, że dzi­ała­nia przyniosły zamier­zony efekt. Niety­powa ekspozy­c­ja wpraw­iała prze­chod­niów w zdu­mie­nie… Jed­ni się uśmiechali i żar­towali, inni robili zdję­cia, dzi­wili się, albo szy­bko uciekali. Ich reakc­je bacznie obser­wowała kam­era reży­sera Alaina Gspon­era.

Czy myślisz, że jesteś doskon­ały?

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz